• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตบริการให้ทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

  ๒. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย

  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นผู้นำวิชาการที่มีคุณธรรม พัฒนาสู่มาตรฐานและมุ่งสู่อาเซียน

  ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงาน และสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

  ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารและการเรียนการสอน

  ๖. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนสองภาษา บบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
         ๗. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

   ๙. ส่งเสริมให้ผ้๔ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   ๑๐. ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

   ๑๑. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:46:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมจิตร์ มูลพร้อม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอุเทน สุขทัย

 • นางพรรณา พงษ์มณีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,531
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7635 อีเมล์: anb.phanate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญานิตย์ เภารัตน์ โทรศัพท์: 0857092059 อีเมล์: chayanitpr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]