• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • ๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตบริการให้ทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

    ๒. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย

    ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นผู้นำวิชาการที่มีคุณธรรม พัฒนาสู่มาตรฐานและมุ่งสู่อาเซียน

    ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงาน และสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

    ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารและการเรียนการสอน

    ๖. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนสองภาษา บบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
           ๗. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

     ๙. ส่งเสริมให้ผ้๔ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

     ๑๐. ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

     ๑๑. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 14:05:59 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7635 อีเมล์: anb.phanate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญานิตย์ เภารัตน์ โทรศัพท์: 0857092059 อีเมล์: chayanitpr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]