โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                   โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยโอนนักเรียนที่อยู่ในเขตการปกครองของ  บ้านต้าตลาดหมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, มาจากโรงเรียนบ้านต้าหลวง “ต้าประชานุกุล” มาเข้าโรงเรียนนี้โดยการดำหริของนายชาย สุวรรณหิตาทร ศึกษาธิการอำเภอเทิงในขณะนั้น นายนนท์  กัลยา  กำนันตำบลต้า และนายยศ  ป้องกัน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้ร่วมกับราษฎร 2 หมู่บ้าน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน โดยมีนายทองเย็น  มหาวงศ์นันท์  เป็นครูใหญ่ และมีนักเรียนโอนมาจากโรงเรียนบ้านต้าหลวง 157 คน

  - วันที่ 6 กรกฎาคม 2501 ทางราชการจัดสรรงบประมาณให้จำนวน 9,700 บาทจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 4  ห้องเรียน ใช้แรงงานราษฎรหมู่ที่ 2 , 3 เสร็จเปิดทำการสอนเมื่อวันที่   13 กุมภาพันธ์ 2502

  - วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 นายสุริยา  ศรีสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้รับงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน งบประมาณ 15,000 บาท

  - วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 นายประสันต์  เหล่าภักดี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  - วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518  นายสำเร็จ  ภูนิคม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และในปีนี้ได้รับงบประมาณจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  30,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และได้รับงบประมาณ อีก 240,000 บาท สร้างอาคาร ชร.017 ขนาด 4 ห้องเรียน

  - วันที่ 8  มิถุนายน 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ ฯ จำนวน 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ชร. 017 ขนาด 4 ห้องเรียนงบประมาณ 240,000  บาท    

  - วันที่ 1 มกราคม 2519  นายเทิดศักดิ์  จุฬากุล  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ปีงบประมาณ 2520 ได้รับงบประมาณ 60,000 บาท ต่อเติมอาคารชั้นล่างอาคาร ชร.017ก่อด้วยอิฐถือปูนพื้นคอนกรีต  อีก 4 ห้องเรียน รวมเป็น 8 ห้องเรียน

  - วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ.2519 โรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเปิดทำการสอนในปีการศึกษา  2520

  - วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ชร.017 ชั้นล่างจำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงินจำนวน  60,000  บาท

  - วันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ยกฐานะเป็นโรงเรียนชุมชน มีชื่อว่าโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 90,000 บาท สร้างโรงเรียนฝึกงานแบบ 312  ขนาด 7 × 17  เมตร รับมอบเมื่อ 14 มกราคม 2523และทำการย้ายไปสร้างในที่ดินด้านบน   ปีการศึกษา 2524

  - วันที่  16 มิถุนายน 2523 คณะครู – กรรมการศึกษาร่วมกันจัดหาเงินจำนวน 13,000 บาทจัดซื้อที่ดินจำนวน 1  ไร่ – งาน 4  ตารางวา มอบให้โรงเรียน

  - วันที่  1 ตุลาคม  2523 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 450,000  บาท     สร้างอาคารเรียน แบบ ชร.01 ขนาด 4 ห้องเรียน รับมอบ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2524 

  - วันที่ 16 ธันวาคม 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร่างอาคารเรียนแบบ ชร.01 ขนาด 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 450,000  บาท

  - วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง ตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียน จำนวน 30 คน  ครู 2 คน

  - วันที่ 1 มกราคม 2529  นายเทิดศักดิ์  จุฬากุล  อาจารย์ใหญ่ ลาออกจากราชการ ทางราชการแต่งตั้งให้            นายโชติ  เหล่าหล้า  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการในตำแหน่ง

  - วันที่ 1 เมษายน 2529 จึงแต่งตั้งให้   นายวานิช  อัมรินทร์   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  - วันที่ 1  มิถุนายน 2529 คณะครู กรรมการศึกษา ได้จัดสร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง         2  เมตร  สูง  4  เมตร จำนวน 2 ถัง สิ้นค่าก่อสร้าง 5,000 บาท

  - วันที่  1 กรกฎาคม  2531 ได้รับงบประมาณ  36,000 บาท จัดสร้างที่เก็บน้ำฝน ฝ.30พิเศษ รับมอบวันที่ 1 สิงหาคม 2531        

  - วันที่ 1 กรกฎาคม 2532 ได้รับงบพัฒนาจังหวัดและชนบท ตามข้อเสนอของ ส.ส.จำนวน 5,000 บาท จัดสร้างเสาธงชาติ รับมอบเมื่อ 1 สิงหาคม   2532

  - วันที่  16 กรกฎาคม 2532โรงเรียนจัดงานบอลล์การกุศล ได้เงิน 16,000 บาท จัดสร้างถนนด้าน    ทิศเหนือ และประตูเหล็ก ถนนลูกรังอัดบด  ขนาด  4 × 80  เมตร เสร็จเมื่อ 1 สิงหาคม 2532

  - วันที่ 1 มีนาคม 2534จัดสร้างที่แปรงฟัน ที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียน โดยการสนับสนุนจากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย สาขาบ้านต้า และโรงเรียนสมทบ เป็นงบประมาณ 4,580  บาท

  - วันที่  16  พฤษภาคม 2535 ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 ขนาด  4 ห้องเรียน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 1,500,000 บาท และส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง จำนวน 4 ที่นั่ง งบประมาณ 8,000 บาท รับมอบ 4 มีนาคม 2536

  - วันที่ 16 พฤษภาคม 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ สปช. กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร งบประมาณ 128,000 บาท

  - วันที่  16 พฤษภาคม 2535 ได้อยู่ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2536 ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สปช. สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 อีก 1 หลัง งบประมาณ 1,660,000 บาท  รับมอบเมื่อสิงหาคม 2537  อาคารดังกล่าวใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน             การประถมศึกษาอำเภอขุนตาลชั่วคราว

  - วันที่  16 พฤษภาคม 2539 ได้รับคัดเลือกดำเนินงานในโครงการปฏิรูปทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

  - ปีการศึกษา 2339 ได้รับอนุญาตให้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้อง จำนวน 20 เครื่อง

  - วันที่ 19 มกราคม 2541 ก.ค. ได้อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และทำการแต่งตั้งแต่งตั้งให้ นายวานิช  อัมรินทร์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8

  - วันที่ 1 สิงหาคม 2543 ทางราชการได้ย้ายนายวานิช  อัมรินทร์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง และย้ายนายจำนง  ฟูเจริญ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลต้า มาดำรงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดแทน และได้ทำการปรับปรับปรุงโรงเรียนดังนี้

  - วันที่ 15 สิงหาคม 2543  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน                  มีนายเฉลิมพันธ์  คำแผ่นชัย  เป็นประธานคณะกรรมการได้ปรับปรุงห้องพักครู ป้ายสถิติข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันและเขียนป้ายคำขวัญโรงเรียนติดหน้าอาคารเรียนได้ก่อแปลงดอกไม้ ขนาด 60 × 100  ซม. ปลูกต้นชาทอง จำนวน 47 แปลง  กระถางขนาด 60 × 60  ซม. ปลูกต้นสนมังกร จำนวน 49 ต้น พร้อมทาสีกระถาง รวมเป็นเงิน 17,500 บาท

  - วันที่ 1 กันยายน 2543ได้สร้างห้องประชาธิปไตยเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ชร.017  กับ อาคารเรียน สปช.105/24  นางพัชรินทร์  ปิจมิตร บริจาคเงินสมทบ10,000 บาท  รวมเป็นเงิน 27,000 บาท 

  - วันที่ 30 ตุลาคม 2543 นายเฉลิมพันธ์  คำแผ่นชัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สร้างที่  ดื่มน้ำ 1 หลัง จำนวน 8 ที่ ขนาด  3 × 6  เมตร เป็นเงิน 20,000 บาท เสร็จเมื่อ                       

  - วันที่ 14 ตุลาคม 2543ได้สร้างศาลาไทย  อุทยานการศึกษา  หน้าอาคารเรียน ชร. 017  จำนวน 2 หลัง  ขนาดกว้าง   3 × 5  เมตร  หลังคามุงกระเบื้อองสีน้ำเงิน พร้อมเทคอนกรีตทางเดิน รวมเป็นเงิน 40,000บาท  

  - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2543ได้สร้างศาลาไทย 4 มุก  กว้าง  4 × 4  เมตร หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่           สีแดง  พื้นยกสูง 1    เมตร ปูด้วยกระเบื้องสีน้ำตาล เป็นเงิน 38,500 บาท  วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 คณะครู คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะศิษย์เก่า จัดทอดผ้าป่าหาเงินสร้างถนน    คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ประตูทางเข้าขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 112  เมตร หนา 15  ซม. รวมเป็นเงิน  80,000 บาท 

  - วันที่ 18  มกราคม 2544  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพี้นฐาน และประชาชนในเขตบริการ หมู่ที่ 2,3 ,12 และ 16  ตำบลต้า อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  หาเงินสร้างรั้วด้านทิศใต้ ขนาดสูง 1.50   เมตร  ยาว  48  เมตร  ก่อด้วยซีเมนต์บล็อก ทาสีขาว รวมเป็นเงิน  17,500  บาท 

  - วันที่ 25   กุมภาพันธ์ 2544  คณะครู คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน และประชาชนในเขตบริการ หมู่ที่ 2 , 3 , 12 , 16   ตำบล  ต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินบริเวณทุ่งนา    ด้านหลังโรงเรียนจำนวน 3 ไร่ 2 งาน มอบให้โรงเรียนเป็นเงินจำนวน  300,000 บาท

   - วันที่ 1 เมษายน 2544 คุณฐิติวัตร  สุนทรครุฑ  คุณกนกร   รักญา  บริจาคเงินจัดซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียนจำนวน  3  ไร่  2  งาน  เป็นเงิน 270,000  บาท  วันที่ 1 เมษายน 2544  ได้สร้างรั้วด้านทิศเหนือสูง  1.5  เมตร  ยาว  1.60  เมตร  เป็นเงิน  35,000  บาท 

  - วันที่  1  มิถุนายน  2545ได้จัดซื้อรูปปั้นสัตว์  จำนวน  8  ตัว  เป็นเงิน  13,200  บาท  จัดตั้งไว้ที่สนามเด็กเล่น 

  - วันที่  1  มิถุนายน 2545ได้ปรับปรุงห้องสำหรับติดตั้งคอมพิวเตอร์  20  เครื่อง  ปูพื้นด้วยกระเบื้อง   สีครีม  ทาสีภายใน  เดิน         สายไฟฟ้าติดตั้ง  ปลั๊กไฟฟ้า  10  จุด  หลอดไฟฟ้า  12  หลอด  พัดลม  6  ตัว       เป็นเงิน  30,000  บาท 

  - วันที่ 1 กรกฎาคม 2545     ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประกันคุณภาพการศึกษาและเป็นโรงเรียนยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช

  - วันที่  3  กรกฎาคม  2545 สร้างห้องส้วม  แบบ  สปช. 206/29  งบประมาณ  90,900  บาท                ปีการศึกษา 2546 ได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2544 ชั้น ป.1 ป.4 ม.1               

  - วันที่ 7 กรกฎาคม 2546  พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โรงเรียนขึ้นสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4

  - ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์มัธยมจำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนเงิน 194,000 บาท

  - ได้รับงบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) จำนวน 1 ห้อง 22 เครื่อง พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้อง เป็นเงินจำนวน 1,113,790 บาท

  - ได้รับงบประมาณให้สร้างส้วมจำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 90,900 บาท วันที่ 25 เมษายน 2547

  - วันที่  9  กุมภาพันธ์  2547ทำร่องระบายน้ำ   จากหลังส้วมด้านทิศเหนือมายังร่องน้ำสาธารณะ  งบประมาณ  10,000  บาท

  - วันที่  1  เมษายน  2547 ต่อเติมโรงอาหาร ขนาด  8 x  10  เมตร โครงเหล็ก   มุงกระเบื้อง  งบประมาณ  35,000  บาท  วันที18  เมษายน   2547 จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินแกรนิต  งบประมาณ 50,000  บาท 

  - วันที่  27  เมษายน  2547 ตีเพดานอาคารไม้ชั้นล่าง  4  ห้อง  งบประมาณ  36,000  บาท 

  - วันที่  7  พฤษภาคม  2547 สร้างยามประตูเข้า  -  ออก โรงเรียนงบประมาณ  13,500  บาท 

  - วันที่  20  พฤษภาคม  2547 สร้างอาคารขยะรีไซเคิล  งบประมาณ  30,000  บาท  

  - วันที่ 10 กรกฎาคม  2547 สร้างห้องเก็บพัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและห้องเก็บพัสดุการเกษตรงบประมาณ  20,000 บาท 

  - วันที่ 1 สิงหาคม 2547 คณะครูกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะศิษย์เก่าและประชาชนในเขตบริการได้บริจาคเงิน สร้างป้ายชื่อโรงเรียนขึ้นใหม่ ขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 10 เมตร สูง 3 เมตร รวมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

  - วันที่  19  สิงหาคม  2547 ต่อเติมอาคารสำนักงานเก่าด้านทิศตะวันตก   งบประมาณ  25,000 บาท วันที่ 30 สิงหาคม 2547ปูกระเบื้องห้องสมุดงบประมาณโรงเรียน เป็นเงิน 20,000  บาท

  - วันที่  20  เมษายน  2548สร้างห้องคอมพิวเตอร์ขนาด  3.5 x 6  เมตร  งบประมาณของโรงเรียนเป็นเงิน  5,000  บาท 

  - วันที่  30  เมษายน  2548 ได้ต่อเติมเชื่อมอาคารห้องสมุดกับอาคารนาฏศิลป์เป็นห้องพยาบาลขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ปูกระเบื้อง เป็นเงิน  50,000  บาท 

  - วันที่  2  พฤษภาคม  2548  ซื้อที่ดินจำนวน  1  ไร่  1  งาน  เป็นเงิน  120,000  บาท  ได้รับบริจาค  โดย  คุณอุดมศักดิ์  คุณอารีย์  ภูหลัก  และคุณสุวัฒนา  ชายสวัสดิ์ 

  - วันที่  20  พฤษภาคม  2548 สร้างอาคารพยาบาล   งบโรงเรียน  เป็นเงิน  30,000  บาท 

  - วันที่ 15 ตุลาคม 2548 ใส่ท่อถนนระบายน้ำ ซมบริเวณร่องน้ำข้างห้องนาฎศิลป์ขนาดท่อ 80x100ซม.  จำนวน  10  ท่อ  งบประมาณโรงเรียน  เป็นเงิน  10,000  บาท 

  - วันที่  20  ตุลาคม  2548สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หน้าโรงอาหาร ขนาดกว้าง 4 ยาว  30  เมตร  งบประมาณของโรงเรียนเป็นเงิน   8,000 บาท  

  - วันที่  20  ตุลาคม  2548 เทพื้นคอนกรีต  โรงเก็บรถจักรยานนักเรียน  งบประมาณจากโรงเรียน    เป็นเงิน  15,000  บาท 

  - วันที่  20 ตุลาคม  2548  เทคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ลานหน้าอาคารกาญจนาภิเษก  และโรงเก็บรถนักเรียนงบประมาณของโรงเรียน เป็นเงิน  20,000  บาท 

  - วันที่  22  ตุลาคม  2548  เทคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ทางเดินเชื่อมอาคาร 1 และ 2 ขนาด   1.5 x 15 เมตร  งบโรงเรียน  เป็นเงิน 5,000  บาท 

  - วันที่  24  ตุลาคม  2548ปรับปรุงห้องประชาธิปไตย งบประมาณโรงเรียน  เป็นเงิน  8,000  บาท  วันที่  27  ตุลาคม  2548ปรับปรุงสนามเด็กเล่น งบประมาณโรงเรียน  เป็นเงิน  10,000  บาท 

  - วันที่  20  พฤศจิกายน  2548 สร้างซุ้ม  เฉลิมฉลองครบรอบครองราชย์สมบัติ  ครบ  60  ปี              งบโรงเรียน เป็นเงิน 15,000  บาท  ต่อมาได้รื้อย้ายเนื่องกรมทางหลวงขยายถนนหน้าโรงเรียนปีการศึกษา 2551

  - วันที่  15  ธันวาคม  2548 สร้างต่อเติมอาคาร  4  เพื่อใช้เป็นห้องธุรการโรงเรียนขนาด  4 x 8  เมตร  งบประมาณโรงเรียน  เป็นเงิน  25,000  บาท 

  - วันที่  1 พฤษภาคม  2549 ได้สร้างคอมพิวเตอร์อาคารห้องสมุดชั้นบนขนาด กว้าง 6 เมตรยาว 9 เมตร สิ้นงบประมาณ 60,000 บาทได้รับงบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง เครื่อง เซฟเวอร์ 1 เครื่องโครงการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนจัดซื้อเพิ่มอีกจำนวน 10 เครื่องรวมทั้งหมด 20 เครื่อง ใช้สอนตั้งแต่   ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  - วันที่  1 มีนาคม  2550 ได้ต่อเติมห้องสมุดออกไปด้านข้างทิศใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตรหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ งบประมาณ 100,000 บาทและได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ห้องสมุดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนเงิน211,900 บาท

  - วันที่  16  มีนาคม  2550 ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่   2   

  - วันที่  1 มกราคม 2551 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ (  SBM  ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  - วันที่  16 มกราคม  2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26      (โครงหลังคาเหล็ก ) พร้อมโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน 72  ชุด ราคา 2,100,000   บาท สร้างเสร็จวันที่ 24  สิงหาคม 2551และจัดงานพิธีทำบุญอาคารหอประชุมวันที่ 9  ตุลาคม  2551

  - วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและประชาชนในเขตบริการโรงเรียนได้ร่วมกันจัดผ้าป่าหาเงินจัดซื้อที่ดินโรงเรียนด้านหลังทิศตะวันออกจำนวน 2 ไร่ 2 งาน เป็นเงินจำนวน 160,000 บาท

  - วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ได้ทำการต่อเติมอาคารอนุบาล1-2 ด้านหน้าขนาดกว้าง 6 เมตร              ยาว 18 เมตร มุงกระเบื้องลอนคู่ งบประมาณ 75,000 บาท และมูลนิธิศุภนิมิตได้จัดสรรงบประมาณ              ปูกระเบื้องห้องอนุบาล 1-2 ห้อง ป.1-2 งบประมาณ  40,000 บาท โรงเรียนสมทล 20,000 บาท

  - วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่จำนวน 15 คน              มีนายสมพร ใจเขื่อนเป็นประธานคณะกรรมการ

  - วันที่  1 กันยายน  2551 ได้ของบประมาณค่าตอกเสาเข็มอาคารหอประชุมปูกระเบื้องพื้นห้องประชุมเป็นเงิน 100,000 บาท และจัดซื้อเครื่องเสียงประจำห้องประชุมจำนวน1 ชุดเป็นเงิน จำนวน 38,000 บาท

  - วันที่  1   ตุลาคม  2551 ได้ย้ายบ้านพักนักการภารโรงไปทำการปลูกสร้างที่นาปลูกข้าวของโรงเรียนขึ้นใหม่ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว 10 เมตรฝา พื้นคอนกรีต  เป็นเงิน 75,000 บาท

  - วันที่  14  กุมภาพันธ์   2552 ได้ทำการรื้อฝาด้านหน้าอาคารกาญจนาเชื่อมกับโรงเก็บรถจักรยานเป็นโรงอาหารและขายน้ำดื่มปรับปรุงโต๊ะอาหารเป็นเงิน 150,000 บาท

  - วันที่  25 กุมภาพันธ์  2552  ได้จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน อาคารหอประชุม หลังห้องสมุด จำนวน 7 แห่ง เป็นเงิน 120,000 บาท

  - วันที่   27  กุมภาพันธ์ 2552 ได้ปรับอาคารโรงฝึกงาน 312 เป็นห้องเรียนมัธยม ปูพื้นด้วยกระเบื้อง    ตีฝ้าเพดานด้านข้าง ติดตั้งตาข่ายฝาด้านข้าง 2 ด้าน เป็นเงิน 35,000. บาท

  - วันที่  3 มีนาคม  2552 โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันรุ่นที่ 2                       จากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  - วันที่  1 เมษายน  2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  - วันที่  12 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551เป็นปีแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  - ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  564  คน เป็นนักเรียนชาย 283  คน นักเรียนหญิง 281 คน      มีครูประจำการรวมทั้งสิ้น  22  คน   ชาย  7  คน  หญิง  15  คน ไปช่วยราชการ 1  คน   พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง  1  คน ครูจ้างสอนด้วยงบประมาณของทางโรงเรียน  จำนวน   5   คน  ลูกจ้างชั่วคราว  1  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7002 อีเมล์: tatalad58@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ โทรศัพท์: 0873588853 อีเมล์: tatalad2016@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]