โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

  1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ( P D C A ) ทั้งระบบ

  2. พัฒนาระบบข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. จัดการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

   

  เป้าหมายของโรงเรียน(School Goals)

  1. โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

  2. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ผู้เรียนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น

  5. ผู้เรียนสามารถปรับตัวและดำรงตนอยู่ในสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายฉัตรพล นันทะเสน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมารยาท จุฬากุล

 • นายวีรวัฒน์ เงินท็อกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,044
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7002 อีเมล์: tatalad58@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ โทรศัพท์: 0873588853 อีเมล์: tatalad2016@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]