• ประวัติโรงเรียน
 • สภาพทั่วไปของโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)     อำเภอขุนตาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4    ในปีการศึกษา  2553    เปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  เปิดสอนชั้นอนุบาล  1 – 2  ระดับประถมศึกษา  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -  6

   

             โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)  เริ่มตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อใด  ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด ประมาณได้ว่าเปิดทำการสอนเมื่อ  วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ.  2464     เปิดสอนระยะแรกยังไม่มีสถานที่เป็นเอกเทศอาศัยสถานที่ภายในวัดสุขเกษม(ต้ากลาง)  หมู่ที่ 2 ตำบลต้า อำเภอเทิง(ขณะนั้น)   จังหวัดเชียงราย   ผู้ทำหน้าที่การสอน คือ  พระภิกษุ  ทางราชการได้จัดเงินเป็นบำเหน็จแก่ผู้สอนตามสมควร  ยังไม่มีระเบียบข้อบังคับใด ๆ  เป็นการแน่นอน  ต่อมามีผู้สนใจส่งลูกหลานเข้าเรียนมากขึ้น  จึงย้ายสถานที่ไปอาศัยศาลาวัดอภัยภิมุข(ต้าหลวง) หมู่ที่ 1 ตำบลต้า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  แต่ก็ไม่ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งสอนเพียงให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น   พ.ศ. 2465   ทางราชการจึงประกาศตั้งเป็น  “โรงเรียนประชาบาล”   มีการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา   มีผู้มีจิตศรัทธาการศึกษาบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน คือ    นายทะ   เรือนสิทธิ์     บ้านหมู่ที่    1   ตำบลต้า  จำนวนเนื้อที่  2  ไร่เศษ   จึงย้ายจากศาลาวัดอภัยภิมุข(ต้าหลวง)  มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้เด็กเรียน โดยมีนายเมืองคำ  ณ  น่าน เป็นครูใหญ่คนแรก

                 พ.ศ.  2482   นายอุดร    โนราช  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้สร้างอาคารเรียนถาวร โดยอาศัยความร่วมมือจาก กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน     ราษฎรตำบลต้า     สร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน   โดยได้รับงบประมาณสมทบจากทางราชการบางส่วนเท่านั้น  การก่อสร้างได้เพียง โครงสร้าง  ปูพื้น  หลังคา  เท่านั้น ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2   จึงหยุดการก่อสร้างชั่วคราว

                 พ.ศ.  2494   นายสมบูรณ์  ศรีวิชัย  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้รับงบประมาณ  30,000 บาท ทำการสร้างอาคารเรียนต่อจนเสร็จ  นายเมือง   สำเร็จ  บ้านต้าหลวง หมู่ที่ 1  ตำบลต้า  ได้บริจาคที่ดินติดกับที่ดินเดิมเพิ่มอีกประมาณ  8  ไร่เศษ  จึงได้รื้ออาคารหลังเก่ามาปรับปรุงสร้างอาคารเรียนใหม่  5  ห้องเรียน เมื่อ 7  สิงหาคม 2507

                 พ.ศ. 2516   นายประสันต์  เหล่าภักดี  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี 2519  ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และไดรับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 หลังงบประมาณ  40,000 บาท     พ.ศ. 2520     ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ก.  ตึกขนาด 4  ห้องเรียน  งบประมาณ  240,000 บาท สร้างบ้านพักครูหลังที่ 2 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบ 40,000  บาท

                 วันที่  12  กรกฎาคม  2521   นายสมาน   ฟูเจริญ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  คณะกรรมการศึกษาและราษฎรหมู่ที่ 1,6   บริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนยาว 56 เมตร สูง 1.50 เมตรงบประมาณ 15,000 บาท

                  พ.ศ.  2522    เปิดทำการสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3-4   ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  5 ที่นั่งแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งบประมาณ  25,000  บาท    ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล จาก  ส.ส.สำเร็จ  ภูนิคม  20,000  บาท ราษฎรสมทบอีก 10,000  บาท ปีงบประมาณ  2523 ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.02   2 ชั้น 4 ห้องเรียน  และได้งบต่อเติมชั้นล่างอีก400,000 บาท  

                  พ.ศ.   2524     สร้างบ้านพักครูแบบ   ชร.03   งบประมาณ  130,000  บาท  ได้รับงบพัฒนาจังหวัดจาก    ส.ส.สำเร็จ     ภูนิคม    สร้างห้องสมุดขนาด   9 x 6  เมตร   งบประมาณ  32,000 บาท  แรงงานจากคณะกรรมการศึกษาโรงเรียน  นักศึกษาผู้ใหญ่บริจาคเครื่องอัดสำเนา  1  เครื่อง    โต๊ะนักเรียน   จำนวน 102  ชุด    เป็นเงิน  40,500  บาท ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ชร.08     240,000  บาท

                 พ.ศ.  2526  ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  นายสมาน   ฟูเจริญ   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ในปีนี้กรมธนารักษ์อนุมัติให้รื้ออาคารเรียนแบบ ป.1 ข.  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2507   เพราะชำรุดมาก  คณะกรรมการศึกษาสร้าง

  รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านตะวันตก  ยาว  70  เมตร งบประมาณ  23,000  บาทโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  งบประมาณ  30,000  บาท

               พ.ศ.  2533     สร้างส้วมครู  1 ที่นั่ง    งบประมาณ  6,500  บาท      สร้างเรือนพยาบาลและห้องกิจกรรมสหกรณ์  งบประมาณ    โดยคณะครู –กรรมการศึกษา  30,000  บาท      สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันออกยาว 100  เมตร งบประมาณ 30,000  บาท

                  พ.ศ.  2535   คณะศิษย์เก่าโรงเรียน  ได้ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ได้เงิน 140,000  บาทโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้

  1. สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือ  ยาว  125  เมตร งบประมาณ  50,000  บาท
  2. สร้างประปาโรงเรียนแบบอนามัย  โดยกรมทรัพยากรธรณีเจาะบ่อบาดาลให้ งบสร้างถังประปา  45,000 บาท
  3. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำลึก  ซัมเมิร์ท  ขนาด  1  นิ้ว   15,000  บาท
  4. สร้างโรงเก็บรถขนาด  4 x  9  เมตร   งบประมาณ  28,000  บาท

  วันที่  25  มีนาคม   2536   น.อ.พลเดช –น.อ.หญิงงามนิจ   วงศ์วิเศษ  มอบทุนการศึกษาชื่อกองทุน “แม่บัว

  เงิน” โดยเริ่มจากเงิน      30,700   บาท     ได้รับงบประมาณ        ซื้อเครื่องดุริยางค์    จำนวน   38,000   บาท      จากการเสนอของ ส.ส.สำเร็จ  ภูนิคม

              16  เมษายน   2536 ได้รับเงินผ้าป่าสามัคคีจาก คุณเหนี่ยม  คุณบานเชย  รักแม่ และคณะ  53,000 บาทคณะกรรมการศึกษาให้สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงสุดท้าย    ยาว    135  เมตร     จนรอบโรงเรียนทุกด้าน    งบประมาณ  50,000  บาท

              1  เมษายน    2538  ได้รับเงินผ้าป่าวสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียน   170,406  บาท    คณะกรรมการศึกษามีมติให้ปรับปรุงสนามโรงเรียน เนื่องจากพื้นสนามต่ำมีน้ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อในฤดูฝนจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนกลางแจ้งไม่สะดวก  โดยใช้ดินถม  5,000 คิวบิกเมตร  และสร้างร่องน้ำคอนกรีตหน้าอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์  สนามบาสเกตบอล  ซึ่งมีระดับต่ำกว่าสนามที่ปรับปรุงใหม่

               ปีงบประมาณ 2538   ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดโดยการเสนอของ ส.ส.สำเร็จ  ภูนิคม  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้

                    1.  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ประตู  2 บาน   จำนวน   2  ชุด

                    2.  ตู้เก็บเรื่องชนิด  15  ลิ้นชัก               จำนวน  1  ชุด

                    3.  ตู้เก็บหนังสือราชการ  4  ลิ้นชัก       จำนวน  1  ชุด

                    4.  โต๊ะพิมพ์ดีด                                     จำนวน  1  ชุด

                    5.  โทรทัศน์สี   20  นิ้ว                         จำนวน  1  เครื่อง

                    6.  เครื่องเล่น วี ดี โอ                             จำนวน  1  เครื่อง

                                          รวมงบประมาณ   30,000  บาท

                 ปีงบประมาณ  2538  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ    สปช. 102/ 26    ขนาด  3  ห้องเรียน งบประมาณ 650,000  บาท  โรงเรียนจัดหางบประมาณสร้างส้วมนักเรียนชั้นอนุบาล    จำนวน  2  ห้องส้วม    1  ห้องน้ำติดอาคารที่สร้างใหม่พร้อมติดตั้งประปา  ใช้งบประมาณ  38,000 บาท

                 กรมทรัพยากรธรณี  เจาะบ่อบาดาลให้ใหม่ครั้งที่ 2  พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำลึก  งบประมาณ  140,000  บาท

                 12  เมษายน    2540   ได้รับเงินผ้าป่าศิษย์เก่า  135,930  บาท  โรงเรียนนำไปปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเตรียมเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดังนี้

  1.   สร้างรั้วคอนกรีต  ด้านหน้าโรงเรียน ยาว  57  เมตร  ทำป้ายโรงเรียน  ทำประตูเหล็กใหม่ 67,000  บาท

  จัดซื่อเครื่องกรองน้ำสะอาด  น้ำดื่ม  น้ำใช้  เนื่องจากน้ำบาดาลที่เจาะมีสนิมเหล็ก  ไม่สะอาด  ตาม

  โครงการจัดหาน้ำดื่ม  น้ำใช้สำหรับเด็ก  งบประมาณ 32,000  บาท

  3.   สร้างที่ปัสสาวะชาย   งบประมาณ  12,500  บาท

  4.   สร้างสวนหย่อมปรับปรุงสนามเด็กเล่น   10,000  บาท

  5.   จัดซื้อเครื่องดุริยางค์เพิ่ม  คือกลองทรีโอ  และปัชชิ่งเบล   งบประมาณ  11,000  บาท

              ปีการศึกษา  2540   โรงเรียนเข้าโครงการ  “โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา”  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  สปช. ดังนี้

  1.  งบประมาณทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน   99,000  บาท

  1. งบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  44,900 บาท  ได้รับคอมพิวเตอร์  6  ชุด  งบประมาณ  365,390

  บาท

  1. งบปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  45,000 บาท    ได้รับอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการทาง

  ภาษา    งบประมาณ  60,000  บาท

  1. งบปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      40,000  บาท          ได้งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์

  ประจำห้องวิทยาศาสตร์ 200,000  บาท

                คณะกรรมการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2540 -  2542  ได้ดำเนินการโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในโรงเรียน  ความยาว   265  เมตร  กว้าง  4  เมตร  โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ ดังนี้

  1    พฤษภาคม  2541   สร้างถนน  คอนกรีตภายในโรงเรียน  ยาว  52  เมตร   งบประมาณ  32,116  บาท

   1   พฤษภาคม  2542   สร้างถนน คอนกรีตภายในโรงเรียน   ยาว  63  เมตร    งบประมาณ  43,043  บาท

   1  พฤษภาคม   2543   สร้างถนน  คอนกรีตภายในโรงเรียน  ยาว  150  เมตร   งบประมาณ  98,768  บาท

                 1   ตุลาคม   2544  ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เลื่อนเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ดำรงตำแหน่ง คือนายสมาน  ฟูเจริญ

                  2   พฤศจิกายน   2547    นายบุญล้อม    โสภาพรม    เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา    แทน  นายสมาน    ฟูเจริญ  ที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  ออกไป

                     15       ธันวาคม     2547    คณะครู  ศิษย์เก่า  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมดำเนินการสร้างอาคารห้องสมุด   ขนาด    10  X  22             เมตร       เป็นงบประมาณจำนวน         400,000   บาท 

                   7    มกราคม     2548   พ่อหลวงใจ๋   จันต๊ะวงค์   บริจาคทรัพย์และจัดสร้างป้ายโรงเรียน   เป็นงบประมาณจำนวน    40,000    บาท

                  14   เมษายน    2548     จัดผ้าป่าศิษย์เก่า   ได้เงินจำนวน   346,847.50     บาท    เพื่อจัดซื่อที่ดิน   เครื่องกรองน้ำเย็นเป็นงบประมาณเป็นงบประมาณ   341,521.50      บาท

  1   มกราคม  2549  คณะศิษย์เก่าร่วมบริจาคทรัพย์จัดซื้อคอมพิวเตอร์    เป็นงบประมาณ     77,211.50   บาท และได้ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ได้  4  เครื่อง  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  11   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551       นายนิพนธ์    กาวีละ   เข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายบุญล้อม  โสภาพรม

  12   เมษายน   2552   จัดผ้าป่าของโรงเรียน    เป็นงบประมาณ     77,211.50   บาท และได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  จัดทำห้องเรียนและห้องน้ำอนุบาล

  พ.ศ.2554    ได้รับงบพัฒนาโรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง จำนวนเงิน  2,840,700  บาท

  พ.ศ.2556 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านต้าหลวงจัดทำผ้าป่ามอบให้โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนจำนวนเงิน 208,027 บาท

  4   กุมภาพันธ์   2556   นายสุรกิจ    มะโนชัย   ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน แทน นายนิพนธ์  กาวีละ

  พ.ศ. 2556 รับงบประมาณสนับสนุนจาก คุณธนกร-คุณพรพิมล กาญจนวิสิษฐ์ผล  สร้างอาคารอนุบาลและปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นอนุบาล โดยครูศจีรัตน์  รู้ทำนอง เป็นผู้ประสานงานเป็นงบประมาณจำนวนเงิน  653,999  บาท

  8  ธันวาคม  2557    ได้รับงบพัฒนาโรงเรียนซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโรงอาหารและห้องน้ำนักเรียน จำนวนเงิน  139,000  บาท

  24  ตุลาคม  2557  รับงบประมาณจากคุณหมอพัชร์ชัย  เรือนสิทธิ์  จำนวนเงิน 220,000   บาทและรับบริจาคจากชุมชนบ้านต้าหลวงหมู่ 1 จำนวนเงิน 44,100   บาท  บ้านต้าหลวงหมู่ 6 จำนวนเงิน 41,350  บาท  บ้านต้าหลวงหมู่ 13 จำนวนเงิน 33,810  บาท และคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาจำนวนเงิน16,500 บาท ในการสร้างโดมรวมงบประมาณทั้งสิ้น 335,760   บาท

  15  ตุลาคม  2558  รับงบประมาณสร้างสนาม BBLจากเงินงบประมาณและแรงงานจากชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูคิดเป็นเงินงบประมาณจำนวน 30,000   บาท

  1  พฤศจิกายน  2558  รับงบประมาณปรับปรุงสนามกีฬาด้วยเครื่องจักรกลของ อบจ.เชียงราย คิดเป็นเงินงบประมาณ  จำนวน  27,000   บาท

  9  ธันวาคม  2558    รับงบประมาณจากแพทย์หญิงขวัญกมล    บุญศรารักษพงศ์  จำนวนเงิน 20,000   บาทและเงินจากเงินงบประมาณและการบริจาคอื่นอีก 10,000  บาท รวมเป็นงบประมาณ 30,000 บาท เพื่อจัดสร้างซุ้มไม้ดอกไม้ประดับหน้าอาคารห้องพักครู

  27  กุมภาพันธ์  2559  รับงบประมาณสร้างห้องส้วมนักเรียนจากเงินบริจาคสมบทของกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียน  จำนวนเงิน  120,000   บาท

  1  เมษายน  2559  รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูจากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวนเงิน 200,000   บาท

  13  เมษายน  2559  จัดผ้าป่าของโรงเรียนโดยการบริจาคจากชุมชนในเขตบริการทั้ง 3 หมู่บ้าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา  คณะครู  คณะศิษย์เก่าบางรุ่น รวมเป็นงบประมาณ   130,508   บาท และได้ดำเนินการจัดสร้างถนนคอนกรีตทั้งทางเข้าและทางออกของโรงเรียน   จัดจ้างครูพลศึกษา

  5  พฤษภาคม  2559  รับเงินบริจาคจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา  รวมเป็นงบประมาณ   54,500   บาท ดำเนินการจัดสร้างถนนคอนกรีตทั้งทางออกของโรงเรียน

  1   กันยายน  2559  รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟ้า  จากหน่วยงานต้นสังกัดจำนวนเงิน 497,500   บาท

  1  ตุลาคม  2559  รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ 2 จากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวนเงิน 200,000   บาท

  1  ตุลาคม  2559  รับงบประมาณการสร้างโรงน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบRO จากกรมทรัพยากรแหล่งน้ำบาดาล จำนวนเงิน 200,000   บาท 

  16   กุมภาพันธ์   2560   นายชินวัฒน์   เขื่อนเชียงสา  ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน แทน

  นายสุรกิจ    มะโนชัย   ที่ย้ายโอนสังกัดไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559   

  14  เมษายน  2560  จัดผ้าป่าศิษย์เก่าของโรงเรียน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา  คณะครู  รวมเป็นงบประมาณ   220,508   บาท และได้ดำเนินการจัดสร้างถนนคอนกรีตส่วนที่เหลือของโรงเรียนให้แล้วเสร็จ

  7  กันยายน  2560  นายชินวัฒน์   เขื่อนเชียงสา  ลาออกจากราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้  นางวัฒนา  พิชัยยา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

  21  ตุลาคม  2560  ผ้าป่าศิษย์เก่าของโรงเรียนนำโดย คุณณรงค์สิทธิ์    รังสี พร้อมคณะจากจังหวัดปราจีนบุรี รวมเป็นงบประมาณ   247,078   บาท วัตถุประสงค์นำมาทำพื้นทรายขัดของ 

  โดมประชาพัชร์ชัยและพื้นศาลากองอำนวยการ

  9  พฤศจิกายน  2560  รับมอบโรงน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบRO จากกรมทรัพยากรแหล่งน้ำบาดาล จังหวัดลำปาง  งบประมาณดำเนินการจำนวนเงิน 200,000   บาท และทางโรงเรียนดำเนินการจัดตั้งเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มสะอาดจำนวน 1 เครื่องที่หน้าโรงเรียน

  1  พฤษภาคม   2561   นายจิราวุฒิ    เกตนิ่ม  ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน แทน  นายชินวัฒน์   เขื่อนเชียงสา  ที่ลาออกจากราชการไปตั้งแต่วันที่ 7  กันยายน  2560   

  ลักษณะภูมิประเทศ

              ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)  สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้               พื้นที่เป็นพื้นที่ราบ   การคมนาคมขนส่ง   ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)  มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้าน ต้าตลาด   ต้าสุขเกษม  และต้าหลวง ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว เป็นถนนคอนกรีต  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า

  สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านต้าเป็นที่ราบเชิงเขาลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีลำน้ำห้วยต้าไหลผ่าน ไปตลอดแนว โดยไหลจากทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ำอิงทางด้านทิศตะวันตก ห่างจากอำเภอขุนตาล  3  กิโลเมตร จากจังหวัดเชียงราย  57 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
              -  ทิศเหนือ     จดพื้นที่ หมู่ที่ 9 (บ้านห้วยเดื่อ)   ตำบลต้า   อำเภอขุนตาล
            -  ทิศใต้      จดพื้นที่ หมู่ที่ 17 (บ้านพระเนตร) ตำบลต้า   อำเภอขุนตาล
            -  ทิศตะวันออก จดพื้นที่  หมู่ที่  3   (บ้านต้าหัวฝาย) ตำบลต้า  อำเภอขุนตาล
            -  ทิศตะวันตก   จดพื้นที่  หมู่ที่  10 (บ้านต้าน้ำอิง)    ตำบลต้า   อำเภอขุนตาล

  ด้านอุตสาหกรรม

  การประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล จะเป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน

  และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีโรงงานผลิตน้ำดื่มจำนวน 2 แห่ง โรงงานผลิตน้ำปลา (น้ำปลาผสม) จำนวน 2 แห่ง โรงงานผลิตขนมจีนจำนวน 2 แห่ง

  การเศรษฐกิจ

  โครงสร้างเศรษฐกิจ และรายได้ประชากรประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้าโดยส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม รองลงมาคือค้าขาย และรับจ้างทั่วไป อาชีพเสริมคือการเลี้ยงโคนม โดยมีสหกรณ์โคนมบ้านต้าเป็นแหล่งรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร โดยประชาชนมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยปีละ 18,000-25,000 บาท

                  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)  ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย  ทำนา  โคนม  ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่  พืชเศรษฐกิจ ที่ทำรายได้เข้าหมู่บ้าน  ได้แก่ ลำไย   กระท้อน   เงาะ   ทั้งนี้   จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2552  ซึ่งมีจำนวนประชากรที่มีงานทำและมีรายได้ต่อปี ของประชากรทั้งหมดของเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า   23,587,065   บาท   

   

   

  รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

  ตั้งแต่วันที่  1   พฤษภาคม  พ.ศ.2465      -        ปัจจุบัน

   

  ลำดับที่

       ชื่อ   -   สกุล

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง

   ตำแหน่ง

  1.

  นายเมืองคำ      ณ  น่าน

  2465    -   2480

  ครูใหญ่

  2.

  นายอุดร            โนราช

  2480    -   2485

  ครูใหญ่

  3.

  นายเมืองคำ     ณ   น่าน

  2485    -    2487

  ครูใหญ่

  4.

  นายสะอาด       เชื้อหงส์ทอง

  2487    -    2488

  ครูใหญ่

  5.

  นายสวัสดิ์         เจริญทรัพย์

  2488    -    2489

  ครูใหญ่

  6.

  นายเรือง           ไชยเพ็ญ

  2489    -    2491

  ครูใหญ่

  7.

  นายอินปั๋น        มหาวงศนันท์

  2491    -    2491

  ครูใหญ่

  8.

  นายสมาน        เสนาะสำเนียง

  2491    -    2492

  ครูใหญ่

  9.

  นายสมบูรณ์     ศรีวิชัย

  2492    -    2495

  ครูใหญ่

  10.

  นายสุ่น             หน่อสุวรรณ

  2495    -    2497

  ครูใหญ่

  11.

  นายเฉลิม         เจริญสุข

  2497    -    2499

  ครูใหญ่

  12.

  นายวิชัย           อักษรดิษฐ์

  2499    -    2500

  ครูใหญ่

  13.

  นายบุญหลง     บุญมะโน

  2500    -    2501

  ครูใหญ่

  14.

  นายชื่น            แก้วแสงอินทร์

  2501    -    2508

  ครูใหญ่

  15.

  นายเปลี่ยน     วงศ์โพธิสาร

  2508    -    2516

  ครูใหญ่

  16.

  นายประสันต์   เหล่าภักดี

  2516    -    2521

  ครูใหญ่

  17.

  นายสมาน        ฟูเจริญ

   2521    -    2547

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  18.

  นายบุญล้อม        โสภาพรม

                 2547    -   2551

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  19

  20

  21

  22

  นายนิพนธ์      กาวีละ

  นายสุรกิจ   มะโนชัย

  นายชินวัฒน์    เขื่อนเชียงสา

  นายจิราวุฒิ     เกตนิ่ม

                

     2551    -  2556

  2556  - 2559

   16 ก.พ. 2560 - 7 ก.ย. 2560

  1  พ.ค.  2561  -  ปัจจุบัน

   

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   

  หมายเหตุ            เปิดทำการเรียนการสอน  1  พฤษภาคม   2464   แต่ไม่มีผู้บริหาร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 14:57:39 น.

โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7003 อีเมล์: taluangschoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ โทรศัพท์: 0817657710 อีเมล์: awusanee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]