• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

  ปีการศึกษา 2563

      

  1. เด็กหญิงเมตติกา  ธนะแก้ว                                                          ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงชุติมา   เรือนสิทธิ์                                              รองประธานนักเรียนคนที่ 1
  3. เด็กชายภูรินทร์   รักนา                                                 รองประธานนักเรียนคนที่ 2
  4. เด็กหญิงณภัทร    รักนา                                                                     เหรัญญิก
  5. เด็กหญิงกันตาภา    ใจดี                                                                     เหรัญญิก
  6. เด็กชายปรัชญา   รักนา                                                              สารวัตรนักเรียน
  7. เด็กชายนิปุณ    ปัญญา                                                              สารวัตรนักเรียน
  8. เด็กชายปริพัฒน์     กันทะเนตร                                                     สารวัตรนักเรียน
  9. เด็กชายโอวมินทร์    สายยืด                                                                กรรมการ
  10. เด็กชายสิวัฒน์   อินธิยศ                                                                     กรรมการ
  11. เด็กชายชิติพัทธ์    ขัติยะ                                                                    กรรมการ
  12. เด็กหญิงปภัสสรา  เชียงแรง                                                                 กรรมการ
  13. เด็กชายปิยะพงษ์   ช่วยบ้าน                                                                กรรมการ
  14. เด็กชายนราวิชญ์    ศรีพรมมา                                                                   กรรมการ
  15. เด็กชายธีรภัทร์    กาวีละ                                                                   กรรมการ
  16. เด็กชายวชิรวิชญ์  ดินต่อแดน                                                               กรรมการ
  17. เด็กชายบวรภัค    รักคำ                                                                     กรรมการ
  18. เด็กหญิงพัชรกันย์   ตาสิทธิ์                                                                เลขานุการ
  19. เด็กชายภควัต    ขัติยะ                                                                          เลขานุการ
  20. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ฤาโสภา                             คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 1
  21. เด็กหญิงกวินธิดา  บุญเสนาะ                            คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 2
  22. เด็กชายณัฐภูมินทร์   พรมรักษา                        คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3
  23. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผิวผ่อง                   คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  24. เด็กหญิงพลอยพรรษา  สิทธิโสด              คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  25. เด็กหญิงอัจฉราพร   รักขัน                   คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  26. เด็กชายนนทกร   คำเรืองฤทธิ์                คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  27. เด็กหญิงจันทกานต์   ไชยโวหาร              คณะกรรมการตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                            

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 14:57:39 น.

โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7003 อีเมล์: taluangschoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ โทรศัพท์: 0817657710 อีเมล์: awusanee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]