• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการลดเวลาเรียนในห้องเรียนลง และเพิ่มเวลารู้นอกห้องเรียนให้มากขึ้น

  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี ปลอดสารเสพติด รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  5.พัฒนาระบบบริหารการศึกษา โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

  6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสุจริต  มีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณลักษณะ          ที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานความพอเพียงสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าหมาย

  1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

  3.ดูแลนักเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี ปลอดสารเสพติด                  รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  4.ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5.นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลัษณะที่พึงประสงค์             บนพื้นฐานความพอเพียงสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 14:57:39 น.

โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7003 อีเมล์: taluangschoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ โทรศัพท์: 0817657710 อีเมล์: awusanee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]