• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานมีทั้งหมด 4 แผน
  1. แผนยกระดับการศึกษา
  2. แผนยุทธศาสตร์
  3. แผนปฏิบัติการประจำปี
  4.แผนพัฒนาบุคลากร
  5.แผนการนิเทศภายใน

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2561


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 14:57:39 น.

  รายการแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

  มาตรฐานที่  1   คุณภาพผู้เรียน

  1. 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน งบประมาณ  51,400  บาท  (นางวิไลวรรณ)

  1.ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

  แบบบันทึกการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ป.1- ป.6

  (3,000)

  นางสาวสุดา

  คณะครู

  2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

  กิจกรรมในโครงการของตัวชี้วัด

  2.1)ป.1 แบบฝึกอ่านออกเขียนได้

  2.2)ป.2 แบบฝึกการเขียนบรรยาย

  ใต้ภาพ

  2.3)ป.3 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

  2.4)ป.4-6 หนังสือเล่มเล็ก

   

  (6,600)

   

   

   

  1,200

   

  1,200

   

   

  1,200

   

  3,000

   

   

   

   

  นางวัฒนา

   

  นางเกวรินทร์

   

   

  นางสาวสุดา

   

  ครูประจำชั้น

   

  3.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

  กิจกรรมในโครงการของตัวชี้วัด

  3.1) สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

  3.2) พิธีกรคนเก่ง(ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ)

  3.3) นักเรียนนำเสนอผลงานวิชาการของโรงเรียนผ่านเทคโนโลยี

  3.4) การแข่งขันทางวิชาการทางเทคโนโลยี

   

   

   

   

   

  -

   

  -

   

  -

   

   

  -

   

   

   

   

  นางสาวสุกัญญา

   

  นางวิไลวรรณ

  นายณรงค์

  นางสาวอุษณีย์

   

  นางสาวอุษณีย์

   

  รายการแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

  กิจกรรมในโครงการของตัวชี้วัด(กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)

           4.1) หนังสือเล่มเล็ก(ภาษาไทย)

            4.2) หนังสือเล่มเล็ก(ภาษาต่างประเทศ)

           4.3) แบบ ปพ.5 / แบบ ปพ.6

           4.4) ศัพท์แสนสนุกภาษาไทย    ป.1 – 6

           4.5) ศัพท์แสนสนุกภาษาอังกฤษ  ป.1 – 6

          4.6) การจ้างสอนครูพลศึกษา

   

   

  (21,000)

   

   

   

  3,000

   

   

   

   

   

   

   

  18,000

  นางวิไลวรรณ

   

   

   

  ครูประจำชั้น ป.1-6

   

  นางเพ็ญศรี

   

  ครูประจำชั้น/

  ประจำวิชา

  ครูประจำชั้น ป.1-6

  นางเพ็ญศรี

  นางวิไลวรรณ

  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

  กิจกรรมในโครงการของตัวชี้วัด

     5.1) การติวข้อสอบ O-NET        5 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์       

  สังคมศึกษาฯ  ภาษาอังกฤษ      

  5.2) การติวข้อสอบ  NT          3 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

  5.3) เตรียมนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ

   

  (18,000)

   

   

   

  5,000

   

   

   

  3,000

   

   

  10,000

   

  นางวิไลวรรณ

   

   

   

  นางวิไลวรรณ 

   

   

   

  นางวิไลวรรณ

  นางเพ็ญศรี

  นายณรงค์ 

  นางวิไลวรรณ

   

   

  รายการแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

       6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

  กิจกรรมในโครงการของตัวชี้วัด

           6.1) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อ.2 และป.6

           6.2) แบบ ปพ.1               

  (2,800)

   

   

   

  2,500

   

  300

   

   

   

  นางวิไลวรรณ 

  /นางขจร 

  /คณะครู

  นางสาวอุษณีย์

   

  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  งบประมาณ  11,000  บาท     (นางศรีวรรณ)

  1. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

     กิจกรรมในโครงการของตัวชี้วัด

    1.1 การบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  (500)

   

   

   

  500

  นางศรีวรรณ

   

   

   

  นางศรีวรรณ

  2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

  กิจกรรมในโครงการของตัวชี้วัด

      2.1 กิจกรรมแต่งชุดล้านนาทุกวันศุกร์

      2.2  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ ทดสอบธรรมศึกษา

     2.3 ยิ้มไหว้ทักทายกันทุกวัน

     2.4 ดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทย

   ( ค่าจ้างวิทยากร)

  (6,000)

   

  -

  1,000

   

  -

   

  5,000

  นางวัฒนา

   

  นางวัฒนา

  น.ส.อุษณีย์

   

  นางวัฒนา

   

  นางวัฒนา

   

  3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และความหลากหลาย

  กิจกรรมในโครงการของตัวชี้วัด

  กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

             -  วันวิสาขบูชา

             -  วันไหว้ครู

  5,800

   

   

   

  -

  -

  นางศรีวรรณ

   

   

   

  น.ส.อุษณีย์

  นางวัฒนา

  รายการแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

           -  วันต่อต้านยาเสพติด

             -  วันสุนทรภู่

             -  วันอาสาฬหบูชา

             -  วันเข้าพรรษา

             -  วันภาษาไทย

             -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10

  29 กรกฎาคม

             - วันแม่แห่งชาติ

             -  วันวิทยาศาสตร์

             -  วันคล้ายวันสวรรคต ร. 9  13 ตุลา

              -   วันปิยมหาราช     

              -  วันลอยกระทง

            - วันพ่อแห่งชาติ

           -  วันรัฐธรรมนูญ

          - วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

        - วันเด็กแห่งชาติ

        - วันมาฆบูชา

  -

  -

  -

  1,500

  200

  500

   

  3,000

  1,000

  200

  -

              200

  200

  200

  500

  1,000

  200

  นางศรีวรรณ

  นางเพ็ญศรี

  นางสาวสุดา

  นางสาวสุดา

  นางวิไลวรรณ

  นางสาวสุกัญญา

   

  นางวัฒนา

  นางศรีวรรณ

  คณะครู

  ผอ.ชินวัฒน์

  นางสาวสุกัญญา

  นางศรีวรรณ

  นายณรงค์

  นางศจีรัตน์

  นางเกวรินทร์

  นางเกวรินทร์

  4.สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

  4.1 กิจกรรมอาหารกลางวัน

  4.2 กิจกรรมอาหารเสริม(นม)

  4.3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

            - กิจกรรมการตรวจช่องปากและฟัน

            - กิจกรรมการแปรงฟัน

  4.4 งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำปี

  4.5  กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เทียบตามเกณฑ์    มาตรฐาน ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

  4.6  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษาระทรวงศึกษาธิการ

  (3,200)

  งบเทศบาล

  งบเทศบาล

  500

   

   

  1,000

  200

   

   

   

  500

  นางศรีวรรณ

  นางเกวรินทร์

  นางศจีรัตน์

  นางศรีวรรณ

   

   

  นางศรีวรรณ

  นางศรีวรรณ

   

   

   

  นางศรีวรรณ

   

  รายการแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

  4.7  กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังต่อต้านยาเสพติด 

           -  รณรงค์วันเอดส์โลก  

  -  การควบคุมและรณรงค์ป้องกัน  ไข้เลือดออก  

          -  รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

  1,000

  นางศรีวรรณ

  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

  งบประมาณ  77,700  บาท     (นายชินวัฒน์)

  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

  ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

  -

   

  นายชินวัฒน์

   

  2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

     2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการ

  ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

       2.1.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

    1) ระดับอนุบาล2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 5 ภายในจังหวัดเชียงราย

    2) ประถมศึกษาปีที่ 6 ต่างจังหวัด

     2.1.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ

     2.1.3  กิจกรรมค่ายคุณธรรม

     2.1.4  กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมเดินทางไกล

     2.1.5  กิจกรรมลูกเสือน้อย/นักวิทยาศาสตร์น้อย

  งบเรียนฟรี15ปี

   

   

   

   

  14,000

   

   

  28,695

  1,000

  2,000

  6,200

   

   

  800

  นายชินวัฒน์

   

   

   

   

  นางวัฒนา/นางวิไลวรรณ

   

   

  นางวิไลวรรณ

  นางวิไลวรรณ

  นางวัฒนา

  นางศรีวรรณ

   

   

  นางขจร

  2.2 วางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

   2.2.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน

  2.2.2 สร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา(ค่าน้ำมันรถติดต่องานสำคัญเฉพาะกิจของครูอัตราจ้าง)

  (31,000)

   

  30,000

  1,000

  นายชินวัฒน์

   

  นายชินวัฒน์

  นางสาวอุษณีย์

   

  รายการแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

  2.3 การวางแผนและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

      2.3.1 จัดทำวารสารสัมพันธ์โรงเรียนประจำเดือนเดือนละ  1  ฉบับ

      2.3.2 จัดทำห้องเกียรติยศของ

  โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) 

      2.3.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

      2.3.4  จัดซื้อสายชาร์ตแบตเตอรี่กล้องวีดีโอ

  (4,000)

   

  500

   

  2,000

   

  1,000

  500

  (นางสาวอุษณีย์)

   

  น.ส.อุษณีย์

   

  น.ส.อุษณีย์

   

  น.ส.อุษณีย์

  น.ส.อุษณีย์

   

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

       2.4.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิห้องเรียน

       2.4.2 สนามกีฬาเปตอง

       2.4.3 ป้ายต้นไม้พูดได้

       2.4.4 ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์(ติดกระจก)

       2.4.5 ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์

  (จัดซื้อโทรโข่ง)

       2.4.6 ปรับปรุงข้อมูลแผนและงบประมาณห้องประชุม

      2.4.7 ปรับปรุงข้อมูลห้องวิชาการประถม

      2.4.8 ปรับปรุงห้องสภานักเรียน

      2.4.9 ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

      2.4.10 ปรับปรุงห้องธุรการและบอร์ดข้อมูลโรงเรียนและบุคลากรในและนอกห้อง

      2.4.11 ปรับปรุงห้องพิเศษเรียนรวม

      2.4.12 ปรับปรุงห้องสมุดและห้องภาษา

      2.4.13 ปรับปรุงห้องวิชาการอนุบาล

   

   

   

  (38,000)

   

  22,600

  1,000

  500

  3,000

  2,000

   

  1,000

   

  1,000

  300

  500

   

  5,000

  300

  300

  500

   

  (นางเกวรินทร์)

   

  นายชินวัฒน์

  นางเกวรินทร์

  นางเกวรินทร์

  นางวัฒนา

  นางวัฒนา

   

  นางขจร

   

  นางวิไลวรรณ

  นางศรีวรรณ

  นางสาวสุกัญญา

   

  นางสาวอุษณีย์

  นางสาวสุกัญญา

  นางเพ็ญศรี

  นางขจร

   

   

  รายการแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

  งบจากผ้าป่า

       2.4.14 ปรับปรุงพื้นโดมประชาพัชรชัยและปูพื้นศาลากองอำนวยการ

       2.4.15 จัดทำราวรอบศาลากองอำนวยการ

       2.4.16 ทาสีห้องน้ำหลังศาลากองอำนวยการ

       2.4.17 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประจำห้องประชาสัมพันธ์

  (165,760)

  160,000

   

  10,000

  5,760

  10,000

  (-20,000)

   

  นางเกวรินทร์

   

  นางเกวรินทร์

  นางเกวรินทร์

  นางวัฒนา

  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

    3.1  เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

  พื้นฐานเข้าร่วมประชุม กับคณะครู 

  อย่างน้อย 1ครั้งต่อปี

  3.2  เชิญให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม

  ประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคเรียน   

     3.3 สอบถามความพึงพอใจจากผู้ที่มีส่วน

  เกี่ยวข้อง

     3.4 สร้างสรรค์สัมพันธ์ร่วมกับชุมชน

            -ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

            -ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

            -ประชุมหมู่บ้าน ต้าหลวงหมู่ 1

            -ประชุมหมู่บ้าน ต้าหลวงหมู่ 6

           -ประชุมหมู่บ้าน ต้าหลวงหมู่ 13

      3.5 สร้างทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   (เป็นรูปเล่ม)

  (3,200)

   

   

  500

   

   

  500

   

  200

   

  1,500

  -

  -

  -

  -

  -

  500

  (นายชินวัฒน์)

   

   

  นายชินวัฒน์/นางเกวรินทร์

   

   

  นายชินวัฒน์/นางเกวรินทร์

   

  นางสาวอุษณีย์

   

  คณะครู

  นางวัฒนา

  นางเกวรินทร์

  นางเกวรินทร์

  นางสาวสุดา

  นางวัฒนา

   

  นางเพ็ญศรี

   

  4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา

      4.1 ปรับปรุงคู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

   

  (1,500)

   

  500

   

  (นายชินวัฒน์)

   

  นางสาวอุษณีย์

   

  รายการแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

       4.2 การนิเทศภายใน

        4.3  ประชุมเพื่อกำกับสนับสนุนส่งเสริมกิจการสถานศึกษา

  1)ประชุมคณะครูอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง

  2)ประชุมหัวหน้างานวิชาการแต่ละช่วงชั้น

  3)ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมภาคเรียนละ  1  ครั้ง

  500

  -

   

  500

  -

  -

  นายชินวัฒน์

  นายชินวัฒน์

   

  นายชินวัฒน์

  นายชินวัฒน์

  นางวัฒนา/นางสาวสุกัญญา

  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  งบประมาณ  17,000  บาท     (นายณรงค์)

  1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสที่ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

  - ปลูกผักสวนครัวปลอด  สารพิษ

  - ปลูกสตรอเบอร์รี่

  (3,000)

   

  3,000

  (นายณรงค์)

   

  นายณรงค์

  นางสาวสุดา

  นางสาวสุกัญญา

   

  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

  วันอังคาร

  - การทำผ้าเช็ดหน้าแปลงร่าง/ การเศษวัสดุสร้างสรรค์

   (ป.1--3)

   - การทำน้ำพริกต่างๆ  น้ำพริกหนุ่ม / น้ำพริกปลา / น้ำพริกอ่อง / น้ำพริกอื่นๆ

  - ใบตองแปลงร่าง  การทำกรวย/กระทง/บายศรี / งานใบตองอื่นๆ

  - เย็บปักถักร้อย  (ป.4-6)

  วันพฤหัสบดี(ชุมนุม)

  - การทำน้ำหมักชีวภาพ

  - งานศิลปะประดิษฐ์

  - เศรษฐกิจพอเพียง

  (10,000)

   

   

  1,000

   

   

  1,000

   

   

   

   

  2,000

  1,000

  5,000

   

  (นางวัฒนา)

   

   

  -นางวัฒนา

  - นางเกวรินทร์

  - นางสาวสุดา

  - นางเพ็ญศรี

  - นางวิไลวรรณ

  - นางสาวอุษณีย์

  - นางศรีวรรณ

   

  - นางวิไลวรรณ

  - นางสาวอุษณีย์

  - นางเพ็ญศรี

  -นายณรงค์/นางสาวสุกัญญา

   

  รายการแผนงาน/โครงการ

  งบประมาณ

  ผู้รับผิดชอบ

  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

  - ค่ายวิชาการ

  - ค่ายคุณธรรม

  - วัดผลประเมินปกติและเด็กเรียนรวม 

  (4,000)

   

  1,000

  2,000

  1,000

  (นางวิไลวรรณ)

   

  - นางวิไลวรรณ

  - นางวัฒนา

  -นางสาวสุกัญญา

  มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

  งบประมาณ  31,000  บาท     (นางวิไลวรรณ)

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ

  คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

     1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน

     2.  แบบประเมินมาตรฐานระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

  3.  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR)

  4. การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การการเรียน

  5. แผนปฏิบัติการประจำปี

  6. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

  7.  การศึกษาเรียนรวม

  8. การศึกษาแหล่งเรียนรู้พิเศษสำหรับนักเรียน

  9. แผนกลยุทธ์ 5 ปี

  (31,000)

   

  -

   

  1,000

   

  500

  500

  1,000

  2,000

  15,000

  10,000

  1,000

  (วิไลวรรณ)

   

  คณะครู

   

  นางวิไลวรรณ/คณะครู

   

  นางวิไลวรรณ/คณะครู

  นางวิไลวรรณ/คณะครู

  นางสาวอุษณีย์

  นางวิไลวรรณ

  นางสาวสุกัญญา

  นางวิไลวรรณ

  นางศรีวรรณ

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

  18,400

  นางขจร / นางศจีรัตน์

  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

  และค่านิยมที่พึงประสงค์

  12,000

  นางวัฒนา

  สภานักเรียนเข้มแข็งสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนมุ่งสู่

  ประชาธิปไตยหัวใจสุจริต

  20,000

  นางสาวอุษณีย์

  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

  10,000

  นายณรงค์


โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7003 อีเมล์: taluangschoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ โทรศัพท์: 0817657710 อีเมล์: awusanee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]