• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียน

                  “ ปํญฺญาย   มคฺคํ   อลโส  น  วินฺทติ ”    

                 คนเกียจคร้าน  ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา

   

  วิสัยทัศน์

                โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนร่วม      มีความรู้คู่คุณธรรม  ปราศจากยาเสพติดและอบายมุข  สร้างความสุจริตด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามจุดเน้นที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ สานสัมพันธ์กับชุมชน ดำรงประเพณีและ                            ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  คำขวัญโรงเรียน

            มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   พัฒนาร่วมชุมชน

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

            ดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         

             ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   

  สีประจำโรงเรียน

              สีเหลือง       หมายถึง     ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

              สีแดง           หมายถึง     ความเข้มแข็ง ความสามัคคี

   

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

              พระพุทธรูปนั่งสมาธิใต้ต้นสักและศาลแม่ย่าหม่อน

   

   

           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-23 17:27:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณรงค์ ไกรสีห์

 • นางขจร มีอาหารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,253
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7003 อีเมล์: taluangschoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุษณีย์ มาลัยวัลย์ โทรศัพท์: 0817657710 อีเมล์: awusanee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]