โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

  ( แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 )

  2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะด้านกีฬา

  3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  4. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

  5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมาย

   

  1.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. นักเรียนมีความสามารถทางด้านกีฬา
  3. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 10:54:38 น.

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7113 อีเมล์: tanalomsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญผกา ธนะแก้ว โทรศัพท์: 0875684778 อีเมล์: penpaka12123@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]