โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •                  

    โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านต้านาล้อมนาล้อม

   

  การบริหารงานวิชาการ

  1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

  2. การวางแผนงานด้านวิชาการ

  3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

  4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

  5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

  8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

  9. การนิเทศการศึกษา

  10. การแนะแนว

  11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

  12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ

  13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

  14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

  15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

  16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

  17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

   

  การบริหารงานงบประมาณ

  1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ

  2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

  3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนงบประมาณ

  5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

  6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

  7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

  8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

  10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  11. การวางแผนพัสดุ

  12. การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ

  13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

  14. การจัดหาพัสดุ

  15.การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

  16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

  17. การเบิกเงินจากคลัง

  18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

  19. การนำเงินส่งคลัง

  20. การจัดทำบัญชีการเงิน

  21. การจัดทำรายงานทางการเงินและระบบการเงิน

  22.การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

   

  การบริหารงานบุคคล

  1. การวางแผนอัตรากำลัง

  2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  6. การลาทุกประเภท

  7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

  10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

  12. การออกจากราชการ

  13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

  14. การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  16. การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

  17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต

  20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

   

   

  การบริหารงานทั่วไป

  1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

  2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

  3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

  4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

  5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

  6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

  7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  8. การดำเนินงานธุรการ

  9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

  10. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

  11. การรับนักเรียน

  12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

  13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

  14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  15. การทัศนศึกษา

  16. งานกิจการนักเรียน

  17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

  18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

  19. งานประสานราชการกับส่วนท้องถิ่น(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน

  20. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

  21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 10:54:38 น.

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7113 อีเมล์: tanalomsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญผกา ธนะแก้ว โทรศัพท์: 0875684778 อีเมล์: penpaka12123@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]