โรงเรียนบ้านต้านาล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

             โรงเรียนบ้านต้านาล้อม มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและมีทักษะด้านกีฬาและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม

   

  ปรัชญา

  อตฺตา  หเว  ชิตํ  เสยฺโย  (ชนะตนนั่นแหละเป็นดี)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 10:54:38 น.

โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-7113 อีเมล์: tanalomsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญผกา ธนะแก้ว โทรศัพท์: 0875684778 อีเมล์: penpaka12123@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]