โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามมาตรฐานการศึกษา
  3. ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ สร้างศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
  5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและ อบายมุข
  6. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1. ครูจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามมาตรฐานการศึกษา
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม และตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. โรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
  5. ผู้เรียนมีภูมิรู้ ภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและ อบายมุข
  6. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 10:56:14 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6228 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุพัตรา อินเรือง โทรศัพท์: 0817965314 อีเมล์: supattra1960@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]