โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                      ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) มุ่งจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข เพื่อให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข

                     ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงภเป็นประมุข รักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

   

  ปรัชญา

  นฺตถิ ปฺญฺญาสมา อาภา

  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 10:56:14 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6228 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุพัตรา อินเรือง โทรศัพท์: 0817965314 อีเมล์: supattra1960@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]