โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • CRUT1

   

   

  คำสั่งโรงเรียนอนุบาลยางฮอม

  ที่ ๑7 / 2561

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 

  ------------------------------------------

                      ตามที่ทางโรงเรียนอนุบาลยางฮอม  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและมีความถูกต้องสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้   จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2546  จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังมีรายชื่อต่อท้ายนี้   ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการประจำ ปี 2561 ดังนี้

                     1.  นายวัลลภ  ผิวผ่อง              ผู้อำนวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ

                     2.  นายเกียรติชัย  ชัยชนะ         ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ

                                                            สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              รองประธานกรรมการ

                     3.  นางจุฬารัตน์  ใจแปง           ตำแหน่ง  ครู  คศ.3                 กรรมการ

  4.  นางจันทร์เทียบ สะอาด        ตำแหน่ง  ครู  คศ.3                 กรรมการ

                     5.  นางเฉลิมศรี  ร่วมชาติ           ตำแหน่ง  ครู  คศ.3                กรรมการ

                     6.  นางรำจวน   รู้ทำนอง           ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ.3                กรรมการ

                     7.  นายสุพจน์   ขอนดอก         ตำแหน่ง  ครู  คศ.2                กรรมการ

                     8. นางอัมพิกา   ลือชา             ตำแหน่ง  ครู  ค.ศ.3                กรรมการ

                     9. นางสาวนิภารัตน์  วงศ์ราช      ตำแหน่ง  บุคลากรคณิตศาสตร์     กรรมการ

                     10. น.ส.ชาลิสา    ใจตรอง         ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษฯ      กรรมการ

                     11. นางภิญญาพัชญ์  สัตคม       ตำแหน่ง  ครู  คศ.3       กรรมการและเลขานุการ

                     12. น.ส.วีรวรรณ ไชยประพันธ์    ตำแหน่ง  ครูธุรการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   

            ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป

  สั่ง  ณ วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.2561 

   

                                       

   ( นายวัลลภ  ผิวผ่อง )

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางฮอม

   

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.   จัดกระบวนทัศน์ของหลักสูตรและการเรียนรู้ให้นักเรียนได้พัฒนา ทุกด้านที่มี     

  ความสัมพันธ์กับท้องถิ่น

  2.   จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

  3.    ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และค้นพบได้ด้วยตนเอง

  4.    จัดระบบประกันคุณภาพภายใน และภายนอกในด้านบริหาร การสอน และการเรียนรู้

  ในระดับชั้น ระดับสาระวิชา และระดับรายบุคคล

  5.    ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

   

  เป้าประสงค์

  1.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน   ภูมิปัญญา    ท้องถิ่น

   และแหล่งเรียนรู้

  3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง

  เรียนรู้ได้

  4.   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยยึดมั่นในการปกครอง

  ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  5.   นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิ

  ภาวะทางอารมณ์

  6.  นักเรียนมีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม                                                              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวัลลภ ผิวผ่อง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุพจน์ ขอนดอก

 • นางรำจวน รู้ทำนองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,686
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลยางฮอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ภิญญพัชญ์ สัตคม โทรศัพท์: 0918597391 อีเมล์: kunya_23@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]