โรงเรียนอนุบาลยางฮอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • ๑. จุดเน้นด้านการมาเรียนของนักเรียน

  สภาพปัญหาและความจำเป็น     

              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  กำหนดให้  บิดามารดา  หรือผู้ปกครองเด็กต้องจัดให้บุตรหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลได้รักการศึกษาภาคบังคับ  โดยเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่อายุย่างเข้าปีที่ ๗  จนอายุย่างเข้าปีที่ ๑๖  ฉะนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำได้เด็กวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรสาระสำคัญของกิจกรรมโรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียนให้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้นทุกคน

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   เด็กในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตร

   

   ๒. จุดเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

    สภาพปัญหาและความจำเป็น

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแม้จะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีบางกลุ่มวิชาที่ต้องแก้ไข  คือ  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ตลอดจนแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไม่เพียงพอ คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาบ่อยครั้งทำให้การค้นคว้าความรู้จากระอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ทำให้เกิดผลเสียต่อการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ครูต้องทำการส่งเสริมเป็นการเร่งด่วน

    สาระสำคัญของกิจกรรม

    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การปรับหลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม กิริยามารยาทให้นักเรียน  และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสำนึกในความเป็นไทย  ใช้วิธีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และที่สำคัญผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

      ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    นักเรียนมีคุณคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม

  ตามวัย  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและช่วยเหลือสังคมได้ตามโอกาสอันควร

               3. จุดเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

        สภาพปัญหาและความจำเป็น

        สภาพโรงเรียนในปัจจุบัน  นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  อาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แต่เนื้อหาในห้องเรียน  ขาดทักษะการคิด  การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนน้อยมาก

        สาระสำคัญของกิจกรรม

                ๑. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่การเชื่อมโยง  นโยบายการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา  สู่การพัฒนาผู้เรียน

      ๒. จุดเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสู่การเชื่อมโยงนโยบายการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางและตามนโยบายของรัฐบาลและการปฏิรูปการศึกษารอบ ๒

      ๓. จัดกิจกรรมตามจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นในด้านต่างๆ  ดังนี้

  - ด้านความสามารถและคุณลักษณะของผู้เรียน

  - ด้านการจัดการเรียนรู้

  - ด้านการวัดผลและประเมินผล

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  ๑.      นักเรียนร้อยละ 95  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และ

  ภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับคุณภาพ  4

  ๒.      นักเรียนร้อยละ ๙5  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยและสนองความต้องการของชุมชน

       ๓.  นักเรียนร้อยละ 95 อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข สามารถช่วยเหลือสังคมได้ตามโอกาสอันควร

   

             4. จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

         สภาพปัญหาและความจำเป็น

    เนื่องจากปัจจุบันมีการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงมีความจำเป็นในการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารและการจัดการอย่างมีระบบ  มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดธรรมนูญสถานศึกษา  แผนการปฏิบัติงาน  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตามและประเมินผล  นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการ  ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและรายงานผลการประเมินและประชาสัมพันธ์เผยแพร่

         สาระสำคัญของกิจกรรม

      พัฒนาระบบบริหารและการจัดการองค์กร  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ข้อมูลสารสนเทศ  การจัดการศึกษาให้มีผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

         ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      การบริหารองค์กร  ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

   

   

   

   

   

   

              5. จุดเน้นด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

    สภาพปัญหาและความจำเป็น

      อาคารเรียนมีความเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  อาคารสถานที่มีสภาพแวดล้อม  และบรรยากาศ  สะอาด  ร่มรื่น  เรียบร้อย  สวยงาม  แต่งยังขาดแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน  จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน  ให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ใฝ่รู้  ศึกษาด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

        สาระสำคัญของกิจกรรม

      การจัดสร้างอาคารเรียน  สถานที่  รวมถึงการวางผังบริเวณที่ต้องอาคาร  การควบคุมการก่อสร้าง  การตกแต่ง  การจัดระเบียบ  การวางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง  การบำรุงรักษา  การปรับแต่งเป็นการดำเนินการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่เพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการต่อไป

         ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  อบอุ่น  และปลอดภัย  มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่เพียงพอ  มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

   

              6. จุดเน้นด้านการพัฒนาบุคลากร

              สภาพปัญหาและความจำเป็น

              สภาพของโรงเรียนปัจจุบัน  บุคลากรยังขาดการวางแผนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  การปฏิบัติงานขาดการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  การสนับสนุนของบุคลากรยังไม่ดีเท่าที่ควร  ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และการทางานเป็นทีมยังไม่มีการประสานงานในระดับที่ควรจะเป็น

              สาระสำคัญของกิจกรรม

  ๑. จัดให้มีการอบรม  พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการ

      ปฏิบัติงาน

  ๒. จัดให้มีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และให้ขวัญกำลังใจ

  ๓. จัดให้มีการยกย่อง  เชิดชูบุคลากร  และเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  ๑.    ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม

  ๒.    ครูและบุคลากร  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพ  เต็มเวลา

   

        7. จุดเน้นด้านการกำกับ ตรวจสอบ และรายงาน

             สภาพปัญหาและความจำเป็น

   ในการที่จะพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง  ๆ  ให้สำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพนั้น  จำเป็นจะต้องมีการรายงานแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการกำกับ  ตรวจสอบและประเมินผลอย่างมีขั้นตอนและอย่างมีระบบ  เพื่อนำผลการประเมิน / โครงการมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงของโรงเรียนในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ

    สาระสำคัญของกิจกรรม

    กำกับ  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบเพื่อให้การปฏิบัติงาน  มีการพัฒนาและส่งผลให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    โรงเรียนมีการพัฒนางานอย่างเป็นระบบและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 15:37:34 น.

โรงเรียนอนุบาลยางฮอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6224 อีเมล์: anuban_yh@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรวรรณ ไชยประพันธ์ โทรศัพท์: 0894352197 อีเมล์: anban_yh@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]