• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
  4. ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนให้มีทักษะ ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  6. ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
  7. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  8. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-25 10:43:18 น.

โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 098-8103531 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สินชัย ตาหล้า โทรศัพท์: 087-1743110 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]