• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • การจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์จึงกำหนดพันธกิจสำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้

  1.จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

  3.จัดการเรีนรู้ศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น

  4.จัดให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

  5.จัดการเรียนรู้บูรณาการกับวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6.จัดให้มีเครือข่ายบริหารการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชฃุมชน กลุ่มโรงเรียนมีส่วนร่วม

  7.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

  8.จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  9.จัดการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง ทั้งการคิดวิเคราะห์ มีแหล่งประกอบการร์และฝึกวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการมีครายได้ระหว่างเรียน

  10.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะด้านดนตรีและกีฬา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิพนธ์ กาวีละ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุฑารัตน์ ปัญญายิ่ง

 • นางสาวอัญชลี สวนดอกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,835
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-029230 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สินชัย ตาหล้า โทรศัพท์: 087-1743110 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]