• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  โดยจัดการเรียนการสอน  ตามมาตรฐานการศึกษา ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-19 13:25:56 น.

โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: payapipak@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สินชัย ตาหล้า โทรศัพท์: 087-1743110 อีเมล์: payapipak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]