โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนาผู้เรียนให้เป้นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม

  2.พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  และมีสุขภาพจิตที่ดี

  3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  4.บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

  5.ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น

  6.พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมาย

  1.ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  2.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและมีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักการส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  4.สถานศึกษามีการศึกษาใหีมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0989453559 อีเมล์: tungnamphrae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวาสนา ปานอินทร์ โทรศัพท์: 0817845514 อีเมล์: wasana-Pan-in@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]