โรงเรียนบ้านชมภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านชมภู  ตั้งอยู่เลขที่  3  หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.  2483  ที่บ้านชมภูหมู่ที่ 7  ตำบลยางฮอม อำเภอเทิง (เดิม)  ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในขณะนั้นที่เห็นความสำคัญของการศึกษาที่ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ในการอ่านออกเขียนได้  จึงได้ร่วมมือกันปลูกอาคารชั่วคราวชั่วคราวแบบ ป.1 ขึ้นมา 1  หลัง  เป็นอาคารมุงด้วยคาฝาไม้ไผ่ ในบริเวณป่าสงวนในหมู่บ้านและอยู่กลางหมู่บ้านติดกับถนนสายเทิง -เชียงของ  โดยตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลยางฮอม 14  บ้านจุมปู” และมอบให้กับทางอำเภอ โดยมี
    นายผัด  วงศ์วุฒิ ซึ่งเป็นตัวแทนนายอำเภอเทิง และพระภิกษุอิ่น  ต๊ะยศ มาเป็นประธานรับมอบ มีนักเรียนขณะนั้นจำนวน 97 คน ทางอำเภอได้ส่งนายเสาร์  ประยศ  มารักษาการครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนในระยะแรกถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และต่อมาขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในช่วงระยะเวลา  พ.ศ. 2513 - 2519  โรงเรียนนี้เคยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของตำบลยางฮอม  และตำบลใกล้เคียง  เพราะมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ มาเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7  และต่อมามีการศึกษาภาคบังคับได้ขยายไปเปิดในทุกโรงเรียนจึงทำให้จำนวนนักเรียนลดลงเหลือแต่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบริการของโรงเรียน คือ บ้านชมภูหมู่ที่  7   และหมู่ที่   18 

    ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  8 ห้องเรียน ปีการศึกษา  2563 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  92   คน นักเรียนชาย   47  คน นักเรียนหญิง  45 คน  มีข้าราชการครู  จำนวน  7 คน  พนักงานราชการ   1 คน  ช่างไฟฟ้า  1  คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน  ครูอตราจ้าง 1 คน  และ มีนายธรรมนูญ  กิจนุกร  เป็นผู้บริหารโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 08:44:47 น.

โรงเรียนบ้านชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6396 อีเมล์: banchomphu@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธัญชนก สมฤทธิ์ โทรศัพท์: 053606396 อีเมล์: c_hanok_b@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]