โรงเรียนบ้านชมภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •   พันธกิจ

   

  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
  2. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
  3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและรู้จักรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
  4. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  5. ร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  เป้าประสงค์

                          นักเรียนโรงเรียนบ้านชมภูเป็นผู้มีความรู้เหมาะสมตามหลักสูตร  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวิถีการดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตย นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติไทย  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 08:44:47 น.

โรงเรียนบ้านชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6396 อีเมล์: banchomphu@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธัญชนก สมฤทธิ์ โทรศัพท์: 053606396 อีเมล์: c_hanok_b@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]