โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • สภาพทั่วไป

  1. ภาพรวมของสถานศึกษา

  1.1  ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง  เดิมชื่อโรงเรียน ตำบลทุ่งน้ำแพร่ 1 เปิดทำการครั้งแรกที่วัดดอนมูล (วัดป่าบง) เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2460 ต่อมาย้ายไปสอนที่วัดป่าแดง วัดห้วยหลวง และย้ายไปสอนที่วัดดอนมูลอีกครั้ง    ช่วงที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2460  ถึง  2468  นั้นไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้  จนกระทั่ง พ.ศ.2468  เป็นต้นมา  มีการบันทึกทะเบียนนักเรียน  ทราบชื่อครูใหญ่คนแรก  คือ  นายศรีจันทร์  จิตตะวงศ์นันทะ  ในช่วงปี  2468  ถึง 2474   มีนายบุญสม  มลหงส์  ทำหน้าที่ครูใหญ่   นายอินผาย  สายศักดิ์  เป็นครูน้อย  ปี พ.ศ.  2475   มีนายบรรเจิด  ธรรมกูล   เป็นครูใหญ่      

                  ต่อมาในปี พ.ศ. 2482   มีนายจันทร์แก้วอิ ลือตาล  เป็นครูใหญ่ ขุนนิเทศ  ธุระรัฐ  นายอำเภอเทิง  นายเพิ่ม  สวามิวัศดุ์   ศึกษาธิการอำเภอ   นายบันเจิด  ธรรมกุล  ครูใหญ่  พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรหมู่ที่ 2 , 5  และ 6  ได้ย้ายออกจากวัดมาสร้างที่ใหม่บริเวณทิศตะวันตกของลำน้ำห้วยหลวงเป็นอาคารชั่วคราว  ขนาด 3  ห้องเรียน( ปัจจุบันเป็นสนามฟุตบอล )   และได้ต่อเติมเป็น  4 ห้องเรียน  เมื่อ        ปี พ.ศ. 2492  และเป็นโรงเรียนศูนย์กลางของตำบล  ซึ่งมีตำบลที่ขึ้นตรง  คือ 1. ตำบลยางฮอม   2. ตำบลแม่ต๋ำ   3. ตำบล ป่าตาล

               ในปี  พ.ศ. 2485  นายจรูญ  มหาภาส  ทำหน้าที่ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าแดง  (ราษฎร์ประดิษฐ์) เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2503   จึงเกษียณอายุราชการ   ทางราชการจึงแต่งตั้ง           นายถวัลย์  ศรีพันธุ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านคณะครูและราษฎร  ในหมู่บ้านที่  20 และ หมู่ที่ 5  ได้พร้อมใจกันก่อสร้างอาคารถาวรขึ้น 1  หลัง  ขนาด  4 ห้องเรียน  สร้างตามแบบ  ป.1 ข. หมู่บ้านได้ช่วยกันเสียสละกำลังกาย  กำลังทรัพย์  ก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่ประการใดจนเสร็จเรียบร้อย    และได้ขออนุญาตตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “ป่าแดงราษฎรประดิษฐ์”  และทำการเปิดป้ายอาคารใหม่เมื่อเมื่อปี  พ.ศ.  2495

   

   

                  การเปลี่ยนแปลง 

                 ในปี  พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2507 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารตามกาลสมัยเรียงลำดับมีดังนี้             

     1. นายจรูญ  มหาภาส   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ปี  พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2504

                  2. นายถวัลย์  ศรีพันธ์   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ปี  พ.ศ. 2504-  พ.ศ. 2505

                  ปี พ.ศ. 2517 ได้ของบประมาณจากทางราชการมาสร้างอาคารเรียนใหม่ตามแบบ ป.017 และขออนุญาตรื้ออาคารเรียนหลังเก่า  และย้ายมาสร้างใหม่และได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงราษฎรสามัคคี” ทั้งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้าน

                  ปี พ.ศ. 2520 ได้อนุญาตขยายการศึกษา  โดยขอเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  ขึ้นเป็นปีแรก

                   ปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2527 ทางโรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ชร. 01/3 จำนวน 3  ห้อง  และโรงฝึกงานอีกหนึ่งหลัง

                   ปี พ.ศ. 2529 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ  การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน  (กศ.พช.)

                   ปี พ.ศ. 2533  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติ  ปรับปรุงตำแหน่งของหัวหน้าสถานศึกษาและผู้ช่วยหัวหน้าสถานศึกษาจากอาจารย์ใหญ่ระดับ  6  เป็นระดับ 7 และผู้ช่วยเป็นระดับ 6

                   ปี พ.ศ. 2534 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นปีแรก

                    ปี พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปทางการศึกษา  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  ห้อง และห้องวิทยาศาสตร์  โดยปรับปรุงจากที่มีอยู่เดิม 1 ห้อง

                        ปี พ.ศ. 2537   นายชัย  วุฒิการณ์  ลาออกจากราชการ  นายเฉลิมเกียรติบัณฑิต   มินทะขัติ  จึงได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน  และได้รับอนุมัติเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  19 มกราคม  พ.ศ. 2543 

                       วันที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ. 2543  นายเฉลิมเกียรติบัณฑิต  มินทะขัติ  ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับ       

  นายวานิช  อัมรินทร์  

                วันที่  13  ตุลาคม   พ.ศ. 2544  นายเลื่อน  ใจแปง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง                

       ปี พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียน ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อสร้างอาคารเรียน 105/29  2  ชั้น  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  3,486,000  บาท    

  สร้างแล้วเสร็จ  วันที่ 11  ตุลาคม  2558

      ปัจจุบันเปิดทำการสอน  3  ระดับ  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  มีนักเรียนทั้งสิ้น  140  คน  ครู  15  คน  นักการภารโรง 1  คน 

   

   

                  คำขวัญโรงเรียน       เรียนดี  กีฬาเด่น  เป็นประชาธิปไตย   ใฝ่คุณธรรม

                  สีประจำโรงเรียน    แดง   ขาว

  ปรัชญาโรงเรียน    วิริเยน ทุกข มัจเจติ บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

   

  1.2        ขนาดที่ตั้ง

       ·  อาณาเขต

            โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ 1  งาน  ซึ่งที่ดินของโรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุ   2   แปลง  คือแปลงที่  1 มีเนื้อที่  7 ไร่   2  งาน  20  ตารางวา   และแปลงที่2  มีเนื้อที่  9  ไร่   2   งาน   11  ตารางวา   มีเขตบริการจำนวน    6   หมู่บ้าน  คือบ้านหมู่ที่  2  หมู่ที่  5   หมู่ที่  6   หมู่ที่  16   หมู่ที่  20   หมู่ที่  21  

  ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  เปิดทำการสอน 4  ช่วงชั้นคือระดับก่อนประถมศึกษา  ช่วงชั้นที่ 1   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 )    ช่วงชั้นที่ 2 ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 )  ช่วงชั้นที่ 3 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ) ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองในท้องถิ่นและชาวไทยลื้อ  จารีตประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมเป็นไปอย่างคนเมืองทางภาคเหนือ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  พื้นที่ลักษณะเป็นที่ราดเทจากภูเขาทางทิศตะวันออก  สู่แม่น้ำอิงทางทิศตะวันตก  พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ดินร่วนซุย  เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน 

                  อาณาเขตติดต่อ

                  ทิศเหนือ                ติดต่อบ้านป่าบงหมู่ที่ 1  ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

                  ทิศใต้                      ติดต่อบ้านชมพูหมู่ที่ 8   ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

                  ทิศตะวันออก       ติดภูเขา

                  ทิศตะวันตก          ติดแม่น้ำอิง

                  ลักษณะภูมิประเทศ  พื้นที่ลักษณะเป็นที่ราดเทจากภูเขาทางทิศตะวันออก  สู่แม่น้ำอิงทางทิศตะวันตก  พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ดินร่วนซุย  เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน 

                  ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป  อากาศร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว  มีฤดูกลต่าง ๆ ดังนี้

                  ฤดูร้อน                  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

                  ฤดูฝน                     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม

                  ฤดูหนาว                เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

   

   

   

   

                  · เขตบริการของโรงเรียน

                                  บ้านป่าแดง                   หมู่ที่  2  ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

  บ้านห้วยหลวงเหนือ    หมู่ที่   5  ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

  บ้านห้วยหลวงใต้         หมู่ที่   6  ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

  บ้านดงเจริญ                 หมู่ที่  16   ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

  บ้านห้วยหลวงเหนือ    หมู่ที่  20   ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย 

  บ้าป่าแดงใหม่              หมู่ที่   21 ตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

   

  1.3        สภาพชุมชน

  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองในท้องถิ่นและชาวไทยลื้อ   จารีตประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมเป็นไปอย่างคนเมืองทางภาคเหนือ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  พื้นที่ลักษณะเป็นที่ราดเทจากภูเขาทางทิศตะวันออก  สู่แม่น้ำอิงทางทิศตะวันตก  พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ดินร่วนซุย  เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน 

  การเกษตรกรรม  ในเขตบริการโรงเรียนทั้ง 6 หมู่บ้าน  ส่วนใหญ่ประชากร  มีอาชีพในการเพาะปลูกข้าว  และปลูกพืชอื่น ๆ เช่นข้าโพด  ถั่วลิสง  มันสำปะหลัง  กระเทียม  เป็นต้น  นอกจากนี้  ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโค  กระบือ  สุกร  ไก่  เป็ด  เป็นต้น

  การพาณิชยกรรม  สินค้าที่จำหน่ายเป็นรายได้หลักของประชากร  ได้แก่  ผลิตผลทางการเกษตร  เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  เป็นต้น

  การบริการและการท่องเทียว

  ก.  มีการจำหน่วยสินค้า OTOP  ซึ่งได้แก่ผ้าทอไทลื้อ    ไม้กวาด  เป็นต้น

  ข.  สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยป่าแดง

  หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียน มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่นการทำแคบหมู  และการทำข้าวโพดอบเนย  บ้านห้วยหลวงเหนือหมู่ 5 เป็นต้น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:44:35 น.

โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6229 อีเมล์: Padanghuailuang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมฤดี แสนเขียว โทรศัพท์: 0947374001 อีเมล์: puy_rukpacha@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]