โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission Statement)

  บุคลากร

  ส่งเสริมให้บุลากรได้รับการพัฒนามุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

  ชุมชน                  

  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา

   

  การเตรียมความพร้อม เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  นักเรียน

  ส่งเสริมให้นักเรียน  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

  สิ่งแวดล้อม       

  จัดภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม   ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  โรงเรียน

  พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:44:35 น.

โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-6229 อีเมล์: Padanghuailuang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมฤดี แสนเขียว โทรศัพท์: 0947374001 อีเมล์: puy_rukpacha@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]