โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว

   

               โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว ตั้งอยู่ที่ 102 หมู่ 21 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 โดยแยกออกมาจาก โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยเดิม หรือโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ในปัจจุบัน เนื่องจากการเดินทางไปเรียนยากลำบาก และอยู่ห่างไกล จึงก่อตั้งห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว เพื่อเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป. 3 มีครูปฏิบัติการสอน 2 คน

                ปี พ.ศ. 2556 ชาวบ้านเล่าตาขาวมีความประสงค์ที่จะขอเปิดห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว อย่างเป็นทางการจึงยื่นเรื่องเสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยขอให้ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ป. 6 และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้อนุมัติให้เปิดเป็นห้องเรียน และจัดการเรียนการสอนตามความประสงค์ของคนในพื้นที่ โดยวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2556  นายพิพัฒน์   อุทธิยา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย  ซึ่งได้ดำเนินการบริหารงานจัดการศึกษาของโรงเรียน

                ปี พ.ศ. 2557   โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว บริหารงานโดยนายพิพัฒน์   อุทธิยา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย และห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว มี นายณรงค์   พละดร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ รับผิดชอบเป็นหัวหน้าห้องเรียน ได้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 73  คน  มีครูปฏิบัติการสอน  3   คน  ครูขั้นวิกฤต  1 คน  และครูจ้างสอน 1  คน

                ปี  พ.ศ. 2558  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย   ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว   บริหารงานโดยนายพิพัฒน์   อุทธิยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ และห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว มีนายณรงค์   พละดร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ รับผิดชอบเป็นหัวหน้าสาขาห้องเรียน ได้จัดการเรียนการสอนสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 67  คน  มีครูปฏิบัติการสอน  3  คน  ครูขั้นวิกฤต  1 คน และครูจ้างสอน 1 คน

                โดยในวันที่  3 กันยายน พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย เป็นชื่อ “โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี” ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

                ปี พ.ศ. 2559  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว ยังคงบริหารงานโดยนายพิพัฒน์ อุทธิยา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ รองผู้อำนวยการ คือ นายสุริยา  สมฤทธิ์ มี นายณรงค์  พละดร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ รับผิดชอบเป็นหัวหน้าสาขาห้องเรียน มีครูปฏิบัติการสอน  3   คน  ครูขั้นวิกฤตฯ  1 คน  และครูจ้างสอน 1  คน โดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 70  คน 

                ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว ยังคงบริหารงานโดยนายพิพัฒน์ อุทธิยา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖  มี นายณรงค์  พละดร  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบเป็นหัวหน้าสาขาห้องเรียน มีครูประจำการ 2   คน พนักงานราชการ 1 คน  ครูขั้นวิกฤตฯ  2 คน  ครูจ้างสอน 1  คน และนักการภารโรง 1 คน โดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 90  คน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:41:16 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-160106 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์ พละดร โทรศัพท์: 0651235911 อีเมล์: tonnow11@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]