โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            จัดระบบการศึกษาที่หลากหลายให้ได้มาตรฐาน

            ประสานภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต

            ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมาย

  • ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

  • ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:41:16 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-160106 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์ พละดร โทรศัพท์: 0651235911 อีเมล์: tonnow11@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]