• Facebook โรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

  เปิดเรียนเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓ โดยอนุมัติของกรมสามัญศึกษา ซึ่งได้จัดสรรเงิน ที่ดิน
  และสิ่งก่อสร้าง มาให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

            ค่าปลูกสร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญ ๐๐๒ และอาคารประกอบการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ ในห้องเรียน รวมเป็นเงินทั้งหมด ๒๔๓,๕๑๔ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) การก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบการได้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๓ โดยโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย) มีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ ด้านหน้าติดถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            ในวันเปิดเรียน มีครูทำการสอน ๒ คน คือนางสุวิมล ทรัพย์อนันต์ วุฒิ ป.กศ. และนางบัวสาย โพธิขจร วุฒิ ป.กศ. สูง จังหวัดได้จัดให้ นางสุนันทา สมานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านจองคำ มาช่วยราชการอีก ๑ คน รวมเป็น
  ๓ คน มีภารโรง ๒ คน คือ นายนิวรณ์ พิทักษ์ และนายจีระ ชินวงศ์

            นางสุวิมล ทรัพอนันต์ ได้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมานางสุวิมล ทรัพย์อนันต์ ลาศึกษาต่อ ทางราชการจึงแต่งตั้ง นางจันทนา เทพบุญ เป็นอาจารย์ใหญ่ ต่อมาได้ลาออกจากราชการ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้แต่งตั้งให้ นางสุวิมล ทรัพย์อนันต์ เป็นอาจารย์ใหญ่ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้แต่งตั้งให้ นางบัวสาย โพธิขจร เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

            เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นางสุวิมล ทรัพย์อนันต์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และแต่งตั้งให้ นางบัวสาย โพธิขจร เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

            ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะผู้ปกครองได้บริจาคเงินสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าโรงเรียน
  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๓/๒๖ จำนวน ๒ หลัง งบประมาณหลังละ ๖๑๙,๕๖๐ บาท

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๖  งบประมาณ ๑,๖๘๔,๘๐๐ บาท และงบประมาณรื้อย้ายอาคารบ้านพักครูแบบ กรมสามัญใต้ถุนสูง ๒ หลัง

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑ จำนวน ๑ หลัง
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร แบบ ๓๑๒ กรมสามัญ จำนวน ๑ หลัง ๘๗,๐๐๐ บาท
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูตึก ๒ ชั้น ๑ หลัง

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล แบบ ฟ.๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างเรือนเพาะชำ ๑ หลัง จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมโรงอาหาร ๑๓๓,๐๐๐ บาท

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ ๑ หลัง ๓ หน่วย ได้ก่อสร้างในพื้นที่ของโรงเรียน

            สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริจาคอิฐรูปตัวไอ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ก้อน ปูบริเวณหน้าเสาธง และปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียน ๑๕ ไร่

            คณะผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน ๖,๕๘๐ บาท เพื่อจัดทำสวนลูกรัก ในวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗)

            ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ ตึก ๓ ชั้น ๑ หลัง ๑๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๕,๑๙๐,๐๐๐ บาท

            ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องเรียน นำร่องโครงการปรับปรุงโรงเรียน
                      ๑. ทาสีอาคาร สปช. ๑๐๓          ๑ หลัง            เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท

                      ๒. จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๑ ห้อง            เป็นเงิน ๖๔,๗๓๖ บาท

                      ๓. ครุภัณฑ์ ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา          เป็นเงิน ๒๘๔,๗๔๐ บาท

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณ

                     ๑. จัดทำห้องวิทยาศาสตร์                    เป็นเงิน ๔๐,๔๐๐ บาท

                     ๒. จัดทำห้องคอมพิวเตอร์                    เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

                     ๓. ครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์         เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

                     ๔. ครุภัณฑ์ประจำห้องคอมพิวเตอร์          (คอมพิวเตอร์ ๖ ชุด) เป็นเงิน ๓๖๕,๔๐๐ บาท

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างที่ล้างมือ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
            ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณ

            ๑. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๖/๒๖ (ห้องประชุม) จำนวน ๑ หลัง
                เป็นเงิน ๒,๕๔๘,๐๐๐ บาท

            ๒. ต่อเติมห้องเรียน อาคาร สปช. ๒/๒๘ จำนวน ๖ ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๕๔๔,๕๐๐ บาท

            ๓. ปรับปรุงอาคารเรียน แบบกรมสามัญ ๑๐๒ และแบบสปช. ๑๐๕/๒๖  เป็นเงิน ๖๕๓,๐๐๐ บาท

            ๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๖ อาคารเอนกประสงค์และส้วม   
                เป็นเงิน ๑๑๙,๓๓๓ บาท

            ๕. ซ่อมแซมทางระบายน้ำ ทางเดินหน้าอาคารรั้วทิศใต้        เป็นเงิน ๑๑๗,๙๗๐ บาท

            ๖. จัดทำห้องวิทยาศาสตร์เพิ่ม ๑ ห้อง                          เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง
            เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

                     ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณ

            ผู้ปกครอง คณะครู บริจาควัสดุอุปกรณ์สร้างสนามตะกร้อ     มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

            ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๒ ที่นั่ง
  เป็นเงิน ๕๐,๕๐๐ บาท

            สหกรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีจิตศรัทธา สมทบทุนปรับปรุงห้องใต้ถุนอาคารกรมสามัญ เป็นห้องสหกรณ์และห้องเก็บของ มูลค่า ๕๒,๘๕๓ บาท

            ผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญโรงเรียน ๓๖,๐๐๐ บาท และใช้เงินโครงการจัดหารายได้ของคณะครูนักเรียน ๒๐,๒๕๐ บาท จัดซื้อเก้าอี้นักเรียนทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุดจำนวน ๑๕๐ ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๒๕๐ บาท

            ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง
  เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐ บาท และงบประมาณซ่อมแซมส้วม ๑๐๓,๐๐๐ บาท

            โรงเรียนได้ปรับปรุงขยายโรงครัว เป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท และจัดที่ล้างจานและทำบ่อดักไขมันเป็นเงิน ๔๕,๕๐๐ บาท โดยใช้เงินจากการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่น เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และบริจาคจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน

            ปี พ.ศ.๒๕๕๗ คณะครูนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน ๑ หลัง ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท และใช้เงินโครงการจัดหารายได้ล้อมรั้วไม้ไผ่ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ และจัดทำ ประตูรั้วด้านบ้านพักครู ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ๔๐ ชุด เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

            ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ปรับปรุงห้องสมุด งบประมาณ ๕๐,๒๓๙ บาท ปรับปรุงห้องศูนย์เด็กปฐมวัย ปูพื้นห้อง ๕๐,๐๐๐ บาท (งบฯศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ) และได้รับจัดสรรอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๒ ชุด ๑๒ ห้องเรียน

            ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๓๐๓,๒๘๐ บาท

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสามสาระ มอบโรงอาหาร

  ปรับปรุงห้องประชุมเอื้องแซะ โดยใช้งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท

            ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยใช้งบประมาณ ๓,๕๓๙,๐๐๐ บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายสมชาย  คำใส ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้ง
  นางสาวชฎาภรณ์  ไชยยา เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง โดยการต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียนจำนวน ๓ ห้องเรียนใช้เงินรายได้รายได้สถานศึกษา จำนวน ๓๙๖,๙๖๕ บาท

  ได้ปรังปรุงโรงอาหารนักเรียน โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๒๑๘,๓๘๐ บาท

  ได้ปรังปรุงโรงครัว โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๒๓๕,๘๙๐ บาท

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:50:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปุญญิศา รัตตรมย์

 • นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,929
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053620372 อีเมล์: anubanms@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิ่นเทพ กิติเลิศ โทรศัพท์: 0652615287 อีเมล์: kitilert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]