• Facebook โรงเรียน

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

            2. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

            3. ส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อเทคโนโลยี เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมตลอดจนแหล่งเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

            4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียนพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

   

  เป้าประสงค์หลัก

            1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

            2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

            3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

            4. ผู้เรียน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี  เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า

            5. ครูและบุคลากรมีศักยภาพและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

            6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

   

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน "สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้"

  จุดเด่น จุดเน้น โรงเรียนดี มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน "ยิ้มใส ไหว้สวย มีระเบียบ"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-22 20:36:50 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053620372 อีเมล์: anubanms@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัครพล จันทะมา โทรศัพท์: 0867285513 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]