• Facebook โรงเรียน
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2.จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
  3.สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อ เทคโนโลยี เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียนพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
  6.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน
  7.ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

  เป้าประสงค์ 

  1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3.ผู้เรียน บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จาก สื่อ เทคโนโลยี เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
  4.ครูและบุคลากรมีศักยภาพและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  5.สถานศึกษามีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  7.สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน "สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้"

  จุดเด่น จุดเน้น โรงเรียนดี มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน "ยิ้มใส ไหว้สวย มีระเบียบ"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:50:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปุญญิศา รัตตรมย์

 • นางกนกพร กิติเลิศ







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053620372 อีเมล์: anubanms@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิ่นเทพ กิติเลิศ โทรศัพท์: 0652615287 อีเมล์: kitilert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]