• Facebook โรงเรียน

 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่สอน (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

  วิสัยทัศน์

  “จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

  พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

  3. ส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อเทคโนโลยี เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมตลอดจนแหล่งเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียนพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

  เป้าประสงค์หลัก

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  3. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

  4. ผู้เรียน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี  เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า

  5. ครูและบุคลากรมีศักยภาพและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

  ประเด็นกลยุทธ์

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล

  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

  5. เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย

  จุดเน้น                          

  ๑. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓

  ๒. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ: Emotion Quotient)

  ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓

  ๔. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต

  ๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  ๖. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  ๗. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี

  ๘. สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจการบริหารงาน และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

  ๙. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในได้ระดับมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ/หรือผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-22 20:36:50 น.

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053620372 อีเมล์: anubanms@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัครพล จันทะมา โทรศัพท์: 0867285513 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]