โรงเรียนบ้านแม่งะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  ๑. โรงเรียนจัดและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

  ๒. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                      

  ๓. โรงเรียนส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนการใช้ นวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 

  ๔. โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้    ให้เอื้อต่อการเรียนรู้                     

  ๕.   โรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

  เป้าประสงค์

  ๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒. นักเรียนมีสุขภาพ สุขบัญญัติ 10 ประการ

  ๓. นักเรียนคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ

  ๔. ครูและนักเรียน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                      

  ๕. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการเรียนการสอนการโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 

  ๖. โรงเรียนมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้    ให้เอื้อต่อการเรียนรู้                     

  ๗.   โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:44:31 น.

โรงเรียนบ้านแม่งะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนบ้านแม่งะ - โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: suphatcha333@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]