โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่๑ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๘๕๐๑๔๙  โทรสาร ๐๕๓- ๖๘๕๑๔๙สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒  มีการจัดการศึกษา ๓ ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตบริการ คือ หมู่ที่ ๑  บ้านแม่ลาหลวง   หมู่ที่ ๕ บ้านสันติสุข  ๗ บ้านสันติพัฒนา และหมู่บ้านใกล้เคียงที่สมัครมาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๘ ไร่ ๓ งาน  ๓๒ ตารางวา   โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลแม่ลาหลวง  ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมาะสม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนแม่ลาศึกษา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๐ โดยมีนายวีระ  แก้วเสมอ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนจำนวน ๒ แปลงดังนี้     แปลงที่ ๑ ขุนลาราษฏร์ภิรมย์  พร้อมราษฎร ๑๘ คน ยกที่ดินประมาณ ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวาให้แก่โรงเรียน   แปลงที่ ๒ บริษัทบอมเบย์เบอรีมา ยกให้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๗๒ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๕๘  ตารางวา และได้สร้างอาคารเรียนตามลำดับดังนี้๑.    อาคารเรียนหลังที่ ๑  ลักษณะอาคารชั่วคราวมี ๓ ห้องเรียน๒.    อาคารหลังที่ ๒  เป็นอาคารชั่วคราวมี ๓ ห้องเรียนต่อมาคณะครู กรรมการการศึกษาและราษฎรได้ช่วยกันทำฝากั้นห้อง ทำประตู หน้าต่าง ต่อมาอาคารหลังที่ ๑ และ ๒ ได้รับอนุญาตให้รื้อและประมูลขายเพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ มีจำนวน ๖ หลังต่อมา พ.ศ.๒๕๒๐  โรงเรียนแม่ลาศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา" ปี พ.ศ.๒๕๓๒ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประมาณ ๖ ไร่เศษ สร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.๑ ปี พ.ศ.๒๕๓๓  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ปี ๒๕๕๓  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  รุ่นที่ ๒ปี ๒๕๕๓  - ปัจจุบัน   นายธวัช  โลกา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ปี ๒๕๕๕  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ  และสถานศึกษาพอเพียง    ที่ตั้งโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา -    ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่  ๑- ๖  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลาหลวง      อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน-    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗  ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:31:11 น.

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-685489 อีเมล์: chumchonmaela@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมชนก มณีธร โทรศัพท์: 0899567423 อีเมล์: aim070829@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]