• ประวัติโรงเรียน
 •           พ.ศ.2509  ได้งบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวนเงิน 175,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. (ใต้ถุนต่ำ)  ขนาด  5  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

            พ.ศ.2519  เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ต่อมา พ.ศ.2519  ได้งบประมาณ   จำนวน  300,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. (ใต้ถุนสูง)  ขนาด  4  ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง

            พ.ศ.2524  มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายตระกูล  วงศ์น้อย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อปี  พ.ศ.2526

            พ.ศ.2528  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าวเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  และเปลี่ยนชื่อของโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว เป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33    (บ้านทุ่งพร้าว)  โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  (บริษัท วัชรพล จำกัด)  บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105 จำนวน  1  หลัง  ขนาด  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  1,203,660 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)  โดยเซ็นสัญญาเมื่อ  30  มกราคม  2528  ทำพิธีเปิดและส่งมอบเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม 2559  โดยนายวิมล  ยิ้มละมัย  วางศิลาฤกษ์  นายสมบูรณ์  วรพงษ์  เป็นผู้ส่งมอบ และ รวม.ศธ.นายชวน  หลีกภัย เป็นผู้รับมอบ

            พ.ศ.2529  ได้รับอนุมัติจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย  ตั้งเป็นมูลนิธิไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)  โดยมูลนิธิไทยรัฐบริจาคเงินก่อตั้งมูลนิธิ 1  จำนวน  200,000  บาท

            พ.ศ.2532  โรงเรียนได้เข้าโครงการ  การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน (กศ.พช.)

            พ.ศ.2535  ได้มีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยน  นายเกษม  อัยกร  ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)  และให้นายตระกูล  วงศ์น้อย  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

            พ.ศ.2535  มูลนิธิไทยรัฐได้สนับสนุนงบประมาณในการต่อเติมอาคาร (ชั้นล่าง)ของอาคารเรียนไทยรัฐวิทยาอีก  จำนวน  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  300,000  บาท

            ในปีการศึกษา  2535  ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เปิดโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนชาย  11  คน  นักเรียนหญิง  17  คน  รวม  28  คน  สำหรับครูผู้สอน  ใช้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  เป็นครูประจำวิชาและครูที่ปรึกษา

            พ.ศ.2537  ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สปช.  จำนวนเงิน 421,800 บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26  จำนวน  1  หลัง

            พ.ศ.2538  ได้รับงบประมาณจาก สปช. ต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ (ใต้ถุนสูง)   จำนวน  2  ห้องเรียน  สำหรับเป็นห้องโภชนาการและห้องวิทยาศาสตร์  จำนวนเงิน  150,000  บาท

             พ.ศ.2539  ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ  สร้างอาคารโรงฝึกงาน  จำนวน  1  หลัง ขนาดกว้าง  11  เมตร  ยาว  28  เมตร  จำนวนเงิน  775,000  บาท  และได้รับงบประมาณจาก สปช. จำนวน  45,000  บาท  สร้างส้วม  แบบ สปช.601/26  ขนาด  2  ที่นั่ง  จำนวน  1 หลัง 

              ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้น ป.1, ป.2, ป.3 และ ป.4  เพื่อเตรียมทักษะการฟัง พูด  อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ  ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  โดยใช้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ป.5-ป.6  เป็นผู้สอน

               พ.ศ.2539  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องดังนี้

  - งบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมครุภัณฑ์ประจำห้อง  จำนวน  20  ที่นั่ง   

    งบประมาณ  285,000  บาท

  - งบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  เป็นเงิน  40,000  บาท

  - งบครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  เป็นเงิน  200,000  บาท

  - งบปรับปรุงโรงเรียนปัจจุบัน เป็นเงิน  100,000 บาท

               พ.ศ.2540  ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้เปิดสอน อนุบาล  3  ขวบ  ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  มีนักเรียนชาย  18  คน  นักเรียนหญิง  14  คน  รวม  32  คน  โดยนางลัดดา  จันทร์ศิริ  เป็นผู้สอนประจำชั้น

                พ.ศ.2541  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ (สปช.)  เป็นเงิน  1,280,000  บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.101/26  ขนาด  5  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

                พ.ศ.2542  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ (สปช.) เป็นเงิน  111,000  บาท  ในการก่อสร้างส้วม  แบบ สปช.601/26  ขนาด  2  ที่นั่ง  จำนวน  2  หลัง  และได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบล  (สนามบาสเก็ตบอล ) เป็นเงิน  186,000  บาท  จำนวน  1  สนาม

                 พ.ศ.2542  คุณหญิงประณีตศิลป์  วัชรพล  เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ได้บริจาคจานรับสัญญาณดาวเทียม  โทรทัศน์สี  ขนาด  20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน  2  เครื่อง           เพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้เรียนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                  พ.ศ.2547 มูลนิธิไทยรัฐ (โดยคุณมานิจ  สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) ได้ประสานงานขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  สร้างอาคารเรียนแบบ                 สปช. 105/26  ขนาด  8  ห้องเรียน  ทดแทนอาคารสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังเก่า แบบ ป.1 ฉ.                        (ที่ได้รับอนุญาตให้รื้อถอน)  พร้อมครุภัณฑ์ ดังนี้

  1.  โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน                        จำนวน           120    ชุด

  2.  โต๊ะ เก้าอี้ประชุม                         จำนวน           24      ที่นั่ง

  3.  โต๊ะ เก้าอี้ครู                              จำนวน           5        ชุด

  4.  กระดานไวท์บอร์ด                        จำนวน           8        ชุด

  5.  ตู้นิรภัย                                   จำนวน           1        ตู้

  6.  คอมพิวเตอร์                              จำนวน           5        ชุด

  7.  ถังดับเพลิง                                จำนวน           2        ชุด

  8.  ป้ายประกาศ                             จำนวน           4        ชุด

  9.  พัดลมโคจร                               จำนวน           32      ตัว

  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   3,350,000  บาท  (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และได้ส่งมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                พ.ศ.2547  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างบ้านพักนักเรียน  จำนวน  1  หลัง  ราคา  350,000  บาท

                 พ.ศ.2547  ได้รับงบประมาณในโครงการ  โรงเรียน  School Net เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน  1 ห้อง  พร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  17  เครื่องราคา  576,415  บาท

                  พ.ศ.2547  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนในโครงการแกนนำจัดการเรียนร่วม  มีเด็กพิการเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ  จำนวน  3  คน   

                  พ.ศ.2548  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ม.ร.ว.สุรธวัช  ศรีธวัช  บริจาคเงิน  จำนวน   250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  จัดสร้างห้องสมุดครึ่งตึกครึ่งไม้  หลังคาทรงไทยใหญ่ประยุกต์  ขนาดกว้าง  10.50  เมตร  ยาว  12  เมตร  สมทบกับเงินทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 ( บ้านทุ่งพร้าว )      อีกจำนวน  100,000  บาท  โดยใช้วัสดุไม้อาคารเรียนหลังเก่าก่อสร้าง    และได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อห้องสมุด  “ สุโรไร ”

                  พ.ศ.2549  ได้รับความอนุเคราะห์จาก  ม.ร.ว.สุรธวัช  ศรีธวัช  บริจาคเงินจำนวน  150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  สร้างบ้านพักนักเรียน  จำนวน  1  หลัง  ( แบบ ป.1 ฉ.) ขนาดกว้าง  10.5  เมตร  ยาว  15  เมตร  เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลบนดอยได้พักนอน

                   พ.ศ.2552  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้คัดเลือกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33(บ้านทุ่งพร้าว)เปิดห้องเรียนคู่ขนาน (สำหรับบุคคลออทิสติก)เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กออทิสติกและ   ส่งครูการศึกษาพิเศษมาสอน  จำนวน  1  อัตรา  พนักงานราชการ  จำนวน  1  อัตราครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  อัตรา

                   พ.ศ.2553  มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. จังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษาชาวไทยและต่างประเทศ  โดยได้บริจาคงบประมาณ  120,000  บาท  จัดสร้างอาคารเรียนสำหรับห้องเรียนคู่ขนาน  และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 40,000  บาท    จากศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ  อำเภอแม่สะเรียง  จำนวน  20,000  บาท  และโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีก  40,000 บาท  รวมงบประมาณในการจัดสร้าง  220,000  บาท

                   พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิไทยรัฐ  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานมูลนิธิไทยรัฐเป็นห้องประชุม และให้ชื่อว่า “ห้องประชุมวัชรพล”  จำนวนเงิน  350,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  แบบ สปช.101  มูลนิธิไทยรัฐ  และโรงอาหาร  จำนวนเงิน  278,000  บาท

                   พ.ศ.2555  นายนิกร  หงส์ศรีสุข ประธานกรรมการบริหารบริษัท เจมส์ แกลลอรี่ ได้บริจาคเงิน  4,000,000  บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน)  เพื่อสร้างบ้านพักนักเรียน ให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลบนดอยได้พักนอน  โดยการประสารงานของ  นายมานิจ  สุขสมจิตร  บรรณาธิการอาวุโส  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในนามมูลนิธิไทยรัฐ  ก่อสร้างเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2555  แล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  26  มกราคม 2556 ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อบ้านพักนักเรียนว่า “เฮือนปั๋นฮัก” และทำพิธีรับมอบอาคารแก่ สพฐ.  เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2556

                   พ.ศ.2557  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โรงเรียนดีศรีตำบลจำนวน 50,000   (ห้าแสนบาทถ้วน)  โดยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนสูง (ต่อเติมชั้นล่าง)  ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค  เปลี่ยนหลังคาเมทัลซีน  ทำกันสาดหน้าอาคารเรียน  ติดเหล็กดัด ช่องลมเหนือหน้าต่าง และเปลี่ยนประตูห้องเรียนชั้นล่าง  จำนวน  8  บาน  และได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน  จำนวน  149,000  บาท

  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2557  นายเกษม  อัยกร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ  และมอบหมายให้  นางสุวณี  สุวรรณเขตนิคม  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  19  ธันวาคม  2557  ต่อมาเมื่อวันที่  19 ธันวาคม  2557         มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายเกษม  กันทาหอม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนสังวาลวิทยา  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)  ได้มารายงานตัวเมื่อวันที่  5  มกราคม  2558

                   พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(บ้านทุ่งพร้าว) ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  ๔,๓๐๗,๙๓๕   บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)   ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง ๒ ชั้น  ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)  จำนวน  ๑  หลัง  โดยวิธีประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e – Auction) ห.จ.ก.อนันต์ชิงชัยก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

                   พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๓,๕๙๑,๘๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๔,๓๖๗,๒๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗– ข (ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  ห.จ.ก.ศศิญาก่อสร้าง (ให้บริการ) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

                    เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายเกษม  กันทาหอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ  และมอบหมายให้  นายทวุธ  วงค์วงค์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๖  พฤศจิกายน  25๖๒ 

                  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  25๖๒  มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายเรืองศักดิ์  ขาวสะอาด  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปาง  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)  ได้มารายงานตัวเมื่อวันที่  ๖  พฤศจิกายน  25๖๒

                  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ กรณีประสบภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒๖,๒๐๐ บาท

                   ปัจจุบันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)  เปิดทำการสอน  3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมีห้องเรียนคู่ขนาน จำนวน 1 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๕๐๙  เป็นนักเรียนชาย  ๒๗๖  คน นักเรียนหญิง  2๓๓  คน พื้นที่ของโรงเรียน  มีจำนวน  17  ไร่  80  ตารางวา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-04 13:19:06 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0623080136 อีเมล์: thairath33@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร์ เอกจันทร์ โทรศัพท์: 0982652592 อีเมล์: aifsee01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]