โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  
  พันธกิจ
  1. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2. ส่งเสริม  สนับสนุน  ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดี
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  เป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพความเป็นพลเมืองดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้คามสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้   ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-25 14:51:12 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0623080136 อีเมล์: thairath33@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร์ เอกจันทร์ โทรศัพท์: 0982652592 อีเมล์: aifsee01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]