• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  
  พันธกิจ
   
          ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) สู่ความเป็นเลิศ โดยพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลเมืองดี รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี เรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพประสานความร่วมมือโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
   
  เป้าประสงค์
  1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

  2. นักเรียนทุกคนเป็นคนดีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  3. นักเรียนทุกคนมีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

  4. นักเรียนทุกคนเรียนรู้หลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา

  5. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพตามวัย

  6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพ

  7. สถานศึกษาประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอื่น ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-04 13:19:06 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0623080136 อีเมล์: thairath33@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร์ เอกจันทร์ โทรศัพท์: 0982652592 อีเมล์: aifsee01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]