โรงเรียนบ้านแม่เงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เงา                                                                                                                                                         

  1. นายกองค์การบริหารโรงเรียนบ้านแม่เงา               เด็กชายลัทธพล ธัญโรจน์

  2. รองนายกองค์การบริหารโรงเรียนบ้านแม่เงา         เด็กชายธนากร เดชาธนสกุล

  3. รองนายกองค์การบริหารโรงเรียนบ้านแม่เงา         เด็กหญิงดวงใจ รุ่งโรจน์วชิระ

  4. เลขานุการ                                                             เด็กชายสุริยา ชราธรบุญเย็น

  5. เหรัญญิก                                                               เด็กชายขยัน วิเชียรจำนง

  6. ฝ่ายวิชาการ                                                          เด็กหญิงจินตนา พิมพ์ใจนวล

  7. ฝ่ายปกครอง                                                         เด็กชายวีรยุทธ์ สุขสวัสดิ์

  8. ฝ่ายประชาสัมพันธ์                                                เด็กหญิงฟ้า ไม่มีชื่อนามสกุล

  9. ฝ่ายอาคารสถานที่                                                เด็กชายพิศาล ชราธรบุญเย็น

  10. ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ                                    เด็กหญิงอารีย์ บุญเจริญทวี

  11. ฝ่ายพยาบาล                                                      เด็กหญิงนงนุช อิทธิคมเมธา

  12. ฝ่ายวัฒนธรรม                                                    เด็กหญิงมาริสา ปฏิมาพิทักษ์

  13. ฝ่ายปฏิคม                                                          เด็กหญิงขวัญฤทัย คมคายมณีจันทร์

  และหัวหน้าแต่ละห้อง จำนวน 6 ห้อง คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ดังนี้

  1. นายกองค์การบริหารโรงเรียนบ้านแม่เงา

       มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนทั้งหมด และให้ทำหน้าที่จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า มีการบอกแถว  นำสวดมนต์ และควบคุมนักเรียนทั้งหมดให้อยู่ในระเบียบวินัยตลอดเวลาในขณะที่ทำกิจกรรม หน้าเสาธง

  2. รองนายกองค์การบริหารโรงเรียนบ้านแม่เงา

       ทำหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารโรงเรียนบ้านแม่เงา เมื่อนายกองค์การบริหารโรงเรียนบ้านแม่เงา ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบช่วยเหลือนายกองค์การบริหารโรงเรียนบ้านแม่เงา ให้เกิดความร่วมมือที่ดีของสมาชิก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

       มีหน้าที่รับผิดชอบ การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และการอบรมให้ความรู้และรับความรู้ต่าง ๆ

  4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง

       มีหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนทั้งหมดให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ตลอดจนการดูแลไม่ให้นักเรียนมีการทะเลาะวิวาทกัน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

  5. หัวหน้าฝ่ายอนามัย

       ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ควบคุมดูแลการแปรงฟันประจำวัน การวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักของแต่ละชั้น

  6. หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

       ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ งานกิจการหน้าเสาธง งานกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมหน้าเสาธง

  7. หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก 

       ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เหรัญญิกมีหน้าที่ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน การรับเงินฝากจากสมาชิก รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเรียบร้อยและงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

  8. หัวหน้าฝ่ายปฏิคม 

       ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมกิจกรรม จัดหาของขวัญหรือของที่ระลึก ดูแล จัดเตรียมห้องประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียนและงานอื่นตามที่ครูที่ ปรึกษามอบหมาย

  9. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  

       ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ติดต่อแจ้งข่าวสารระหว่างสภานักเรียน กับคณะครูและนักเรียน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสภานักเรียน บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียน งานเสียงตามสายประจำวัน  และงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

  10. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

         ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน งานปลูกต้นไม้ งานต้นไม้พูดได้ และงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

  11. หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม

         ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเข้าค่ายพุทธบุตร

  12. งานเลขานุการ

         ให้มีหน้าที่ระเบียบวาระการประชุม การเรียกประชุมสภานักเรียน โดยกำหนดระเบียบ วาระเรื่องที่ประชุม ตลอดทั้งวันเวลาและสถานที่ ส่งให้กรรมการอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนการประชุมและการรายงานการประชุม

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:37:39 น.

โรงเรียนบ้านแม่เงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0-5369-0150 อีเมล์: banmaengao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี แสนดั่งใจ โทรศัพท์: 0892614711 อีเมล์: ka-pong@hotmil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]