โรงเรียนบ้านแม่เงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1.จัดการเรียนรู้ ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งเพื่อสร้างสุขภาพ ทั้ง4ด้าน 16 ประการ ให้ผู้เรียนดังนี้

  1.1 สุขภาวะทางกาย ประกอบด้วย

              - ร่างกายแข็งแรง

              - ปลอดสารพิษ

              - ปลอดภัย

              - มีสัมมาอาชีพ

  1.2 สุขภาวะทางจิต ประกอบด้วย

              - ความดี

              - ความงาม

              - ความสวย

              - ความมีสติ

  1.3 สุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วย

              - สังคมสุขสัมพันธ์(มีความสัมพันธ์ที่ดีทุกระดับ)

              - สังคมเข้มแข็ง

              - สังคมสันติ

              - สังคมยุติธรรม

              1.4 สุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย

                          -ปัญญารู้รอบรู้เท่าทัน

                          - ปัญญาทำเป็น

                          - ปัญญาอยู่ร่วมกัน

                          - ปัญญาบรรลุอิสรภาพ

   

  2. ใช้กลยุทธ์โรงเรียน 3  ดี 5 วิถี แม่เงาโมเดลเป็นตัวขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  • โรงเรียน 3 ดี คือ เด็กได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สื่อ ด้วยตนเองครูเลือกสารสื่อดีให้เด็ก โรงเรียนมีหลักสูตรเรียนรู้การใช้สื่อฉลาดเท่าทัน มีพื้นที่ให้เด็กแสดงออก และทำกิจกรรมที่มีความสุข มีจิตอาสาและเข้าหาชุมชน
  • โรงเรียน 5 วิถี หมายถึง หลักการบริหารจัดการองค์กรโรงเรียน 5 วิถี ดังนี้

              1. โรงเรียนวิถีทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

                          - งานวิชาการ

                          - งานบุคลากร

                          - งานการเงินและพัสดุ

                          - งานบริหารทั่วไป

              2. โรงเรียนวิถีดำรงไทย

                          - ประเพณี

                          - วัฒนธรรม

                          - ภูมิปัญญา

              3. โรงเรียนวิถีตามรอยพ่อสอน

                          - เข้าใจ

                          - เข้าถึง

                          - พัฒนา

              4. โรงเรียนวิถีสู่งานอาชีพ

                          - ความสนใจ

                          - ความถนัด

                          - ความรู้

                          - ความสามารถ

              5. โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย

                          - จากนักเรียน

                          - โดยนักเรียน

                          - เพื่อนักเรียน

  เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ผู้เรียนทุกคน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและรับมือกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความรัก ความอบอุ่นและให้ความไว้วางใจ มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน ต่างคนต่างไว้วางใจ ปรึกษาหารือ มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก  มีหลักการ มีเหตุผล

  มีความยืดหยุ่น ควบคุมตนเองได้ดี ทั้งอารมณ์และพฤติกรรม ยอมรับความสามารถของเด็กเข้าใจและสนับสนุนในความสามารถด้านอื่นๆ

  1. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา
  2. ผู้เรียนทุกเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการรอบรู้วิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมวิชาชีพ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:37:39 น.

โรงเรียนบ้านแม่เงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0-5369-0150 อีเมล์: banmaengao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี แสนดั่งใจ โทรศัพท์: 0892614711 อีเมล์: ka-pong@hotmil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]