• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
   
  โรงเรียนบ้านเขากะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต1
  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2495  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลพระนอน  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
  โดยมีนายฉิ่ง  ชื่นศรีนวล  เป็นผู้ดำเนินการใช้ศาลาการเปรียญวัดคีรีสวรรค์เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -  4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ. 2503
   
  วันที่  8 กุมภาพันธ์  2508  เกิดวาตภัยพัดศาลาการเปรียญพัง  นายเกษม  เอี่ยมอ่อง  ครูใหญ่  
  ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ได้งบประมาณ  100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
  ทำการก่อสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  20เมตร
   
  วันที่  18 สิงหาคม  2508  ได้ทำการก่อสร้างอาคารต่อเติมอาคารอีก  2  ห้องเรียนโดยได้รับ    
  งบประมาณจากทางราชการจำนวน  40,000บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  และได้เงินบริจาคจากพ่อค้าประชาชน  
  สมทบอีก  6,045  บาท  (หกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)
   
  วันที่  6  สิงหาคม  2514  ได้รับงบประมาณเป็นเงิน  30,000บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
  ต่อเติมอาคารเรียน  4  ห้อง  เป็นอาคารเรียนแบบ  ป1จ
   
  วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1  หลัง  
  งบประมาณ  45,000  บาท  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
   
  พ.ศ.  2519  นายผ่อง  ชื่นศรีนวล มอบที่ดินให้โรงเรียนจำนวน  5  ไร่  80  ตารางวา
  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนคิดเป็นราคาที่ดิน  32,000  บาท  (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
  และได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป1จ. 4  ห้องเรียนเป็นเงิน  250,000  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
   
  วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2521    และได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  แบบ  302  จำนวน  1  ห้อง 
  เป็นเงิน  80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)
   
  พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป1ก. ตึก  จำนวน 1  หลัง 3  ห้องเรียน  
  เป็นเงิน  430,000  บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)  และซื้อที่ดินเพิ่มอีก  4  ไร่
   
  พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน  135,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  และได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบฝ. 33  จำนวน  1  ชุด  เป็นเงิน  60,000  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
   
  พ.ศ.  2543  คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างและปรับปรุงฐานเสาธง  
  ซุ้มพระ  ป้ายชื่อโรงเรียน  คิดเป็นเงิน  23,000บาท  (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
   
  พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.รย.  106/43  จำนวน  1  หลัง  มี  3  ห้องเรียน
  เป็นเงิน  382,000  (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  และได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน
  แบบ  ป.1ก  เป็นเงิน  39,000  บาท  (สามหมื่นเก้าพันบาท)
   
  พ.ศ.  2551คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับบริจาคเงินเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร  
   
  พ.ศ.  2553 ดำเนินการโอนที่ดินเป็นที่ราชพัสดุและองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน
  ดำเนินการเปิดศูนย์เด็กเล็กโดยขอทำการยืมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
   
  พ.ศ.  2554 คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับบริจาคเงินเพื่อ
  สร้างทางเดินด้านหลังอาคารเรียน
   
  พ.ศ.  2555 คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับบริจาคเงินเพื่อ
  สร้างที่แปรงฟันสำหรับนักเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
   
  วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2559  ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  กรมพลศึกษา  เป้นเงิน
  163,100  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
   
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขากะลา  มีนักเรียนทั้งสิ้น  39  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562)  จำนวน
  ข้าราชการครู  3  คน  นักการภารโรง  1  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ธุรการโรงเรียน  1  คน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2551  ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
  หยุดเรียนวันเสาร์  อาทิตย์  และวันหยุดราชการ  ตามประกาศวันหยุดประจำปี
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:40:11 น.

โรงเรียนบ้านเขากะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: (089) 859-6932 อีเมล์: oum_lovetvxq@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรุ่งจิตต์ นมะหุต โทรศัพท์: 089-2710414 อีเมล์: rungjtnamahut@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]