• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
   
   
  1.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
   
   
  2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   
   
  3. นักเรียนมีความสามารถในด้านกระบวนการคิดการแก้ปัญหา
      และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการอ่าน
   
   
  4.  นักเรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
   
   
  5.  นักเรียนมีทักษะและศักยภาพในการจัดการการสื่อสารและเทคโนโลยีมีวิธีการทำงาน
       และมีนิสัยรักการทำงาน      
   
   
  6.  นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีกีฬาและศิลปะ
   
   
  7.  นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีรักประเทศชาติและท้องถิ่นยึดมั่นในวิถีชีวิต
   
   
  8.  นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมกีฬาและภูมิปัญญาไทย
   
   
  9.  นักเรียนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
   
   
  10.  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         และมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
   
   
  11. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
   
   
  12. โรงเรียนมีการบริหารงานภายในอย่างเป็นระบบเน้นการสร้างทีมงานและกระจายความรับผิดชอบ
        และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:40:11 น.

โรงเรียนบ้านเขากะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: (089) 859-6932 อีเมล์: oum_lovetvxq@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรุ่งจิตต์ นมะหุต โทรศัพท์: 089-2710414 อีเมล์: rungjtnamahut@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]