โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
 


 • ITA
 • เกียรติบัตรนักเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมป์)

            โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี ขึ้นกับตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2482 ผู้มาทำการเปิดทำการสอน และเป็นประธานในการเปิดโรงเรียนนี้ เพื่อใช้เป็นสถานศึกษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2482 มีดังนี้

  1.      นายประจวบ            พยัคฆวิเชียร             ครูใหญ่ ร.ร. ท่าตะโก เป็นประธาน

  2.      นายสำรวย              ฤทธิ์เทพ                  สารวัตรศึกษาอำเภอ

  3.      นายเก๊าะ      สว่างยิ่ง                  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.สำโรงชัย

  4.      นายทอง       คงคาอินทร์              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.สำโรงชัย

  ในวันเปิดเรียนนี้ มีนักเรียน 45 คน และราษฎรมาประชุมในวันนี้ ทั้งหมด 95 คน เริ่มประชุมเวลา 08.25 น.  เลิกประชุม เวลา 09.00 น. และผู้ที่มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกในวันนี้ คือ นายว่อน  คำประกอบ และมีผู้บริหารโรงเรียนย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ ตามลำดับ ดังนี้

  1.      นายว่อน  คำประกอบ ดำรงตำแหน่งอยู่จนถึง วันที่ 5 กันยายน 2486 ได้ลาออก

  2.      นายอรุณ  แช่มเดช ได้รักษาการแทนครูใหญ่ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2486 และได้ลาออก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2493

  3.      นายช่อ  เจริญสุข ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2493 และได้ย้ายไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2494

  4.      นายเชื้อ  แก้วคชสาร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 และลาออก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

  5.      นายเพชร  เกิดบุญมา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 และย้ายไปยังโรงเรียนท่าตะโก ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2496

  6.      นายบุญมี  ศรีอุทิศ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2496 และได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดสำโรงชัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2500

  7.      นายสนุ่น  ราชประสิทธิ์ รักษาการณ์แทนครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2500 ทางกิ่งอำเภอไพศาลี ได้เรียกตัวไปช่วยราชการในแผนกศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2507

  8.      นายสมปอง  พรหมรัตน์ ครูน้อยได้รักษาการณ์แทนครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2507 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2508

  9.      นายวิบูล  พลไพรินทร์ ผู้ช่วยครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดสว่างวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2508

  ระหว่างที่ นายวิบูล  พลไพรินทร์ ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่อยู่นี้ มีครูรวมอยู่ดังนี้

  1.      นายวิมูล  พลไพรินทร์

  2.      นายสมปอง  พรหมรัตน์

  3.      นายทองดี  โตเงิน

  4.      นายทอง  อักนิษฐธีรพันธ์

  5.      นายเนือง   เอี่ยมสมบุญ

  6.      นายพิมล  อินทร์สว่าง  ย้ายไป

  7.      นายสวัสดิ์  สงวนศักดิ์

  8.      นายสมจิตร  เทียนชัย

  9.      นายสุรพงศ์  จุฬพันธ์ทอง  ลาออก

  10.  นายแสวง  แตงทิพย์  ย้ายไปเป็นครูใหญ่ และมีครูช่วยสอนอีก 2 คน

  1.      นางกฤษณา  แสงบู่วัฒนา

  2.      นายประมวล  พลไพรินทร์

  และทางราชการได้บรรจุครูเพิ่มให้อีก 1 ตำแหน่ง คือ

                     นางสาวประทุม  ปานพรม

   

                                                                                   วิมูล  พลไพรินทร์

                                                                                        ผู้บันทึก

   18 พฤษภาคม 2510

   

  ************************************

  ต่อมาทางราชการได้สั่งบรรจุครูเพิ่มให้อีก

  1.      นางสาวประทุม  ปานพรม     ย้ายไป

  2.      นางสาวสุชิน  พันธ์จบสิงห์     ย้ายไป

  3.      นางสาวสุทิน  หมื่นทร         ย้ายไป

  4.      นางสาวบุญเรียบ  เย็นศรี      ย้ายไป

  5.      นางสาววรรณี  บำรุงศรี

  6.      นายวิจารณ์  บุตรจันทึก

  7.      นาวสาวสุภาพ  อัมพรานันท์

  8.      นางสาวสำรวย  สิลา

  9.      นายนิโรช  คล้ายกมล

  นายวิบูล  พลไพรินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2512

  10.  นายสนุ่น  ราชประสิทธิ์ กลับมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อไป

  ทางโรงเรียนมีภารโรง 1 คน คือ นายสมาน  ตุ้มทอง

  อาคารเรียน โรงเรียนเดิมใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองไผ่เป็นสถานที่เรียน จึงจัดเป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทศาลาวัดต่อมาในปีงบประมาณ 2510 ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนเอกเทศ เป็นจำนวนเงิน 135,000 บาท สมทบทุนกับเงินที่ประชาชน เสียสละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 175,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ. ทางโรงเรียนได้อนุญาตย้ายจากอาคารเรียนเดิม ซึ่งเป็นศาลาวัดมาเรียนที่อาคารเอกเทศ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2512 เป็นอาคารเรียนขนาด 5 ห้องเรียน

  ต่อมาจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนี้ได้เพิ่มขึ้นถึง 500 คน เศษ อาคารไม่พอเรียน ทางโรงเรียนจึงได้จัดสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.1ฉ. ขนาด 2 ห้องเรียนขึ้น ในปี 2514 และเพิ่มเป็น 5 ห้องเรียน เมื่อปี 2515 และขณะนี้ มีอาคารเรียน 2 หลัง  รวม 10 ห้องเรียน แต่ด้วยความจำเป็นที่จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และทางราชการได้อนุมัติให้ขยายขั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายอาคาร 2 หลัง และห้องเรียน 10 ห้อง ไม่พอกับจำนวนนักเรียน ทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการแบ่งห้องเรียนในอาคารเดิม 2 หลัง ดังกล่าวข้างต้นให้พอกับจำนวนนักเรียน

  ในปี 2516 ได้เพิ่มห้องเรียนอีก 2 ห้องเรียน โดยได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

  8 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ทางราชการได้ส่งนายบุญสม  ขอเจริญ ครูที่โรงเรียนบ้านตะคร้อ มาช่วยราชการที่โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี โดยให้ทำหน้าที่ครูใหญ่

  15 ตุลาคม 2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งให้ นายบุญสม  ขอเจริญ รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 1455/2517

  30 มกราคม 2518 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งให้ นายบุญสม  ขอเจริญ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี ตามคำสั่ง ที่ 199/2518

  10. นายแสวง  แตงทิพย์ รักษาการณ์แทนครูใหญ่ต่อจากนายสนุ่น  ราชประสิทธิ์ ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2517  ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2517 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2517

  11.    นายบุญสม  ขอเจริญ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตะคร้อได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคาม 2517

  12.    นายแสวง  แตงทิพย์  ผู้ช่วยครูใหญ่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการณ์แทนครูใหญ่ (นายบุญสม  ขอเจริญ ลาศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2518 ตามคำสั่งของอำเภอ ที่ 2353/2518 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2518

  13.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายบุญสม  ขอเจริญ ซึ่งไปศึกษาต่อจนสำเร็จได้รับวุฒิ คบ. (เกียรตินิยม) กลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2520

  อาคารสถานที่

  อาคารเรียน 1 (สีฟ้า) แบบ ป.1ฉ. 5 ห้องเรียน ใช้เงินงบประมาณ 135,000 บาท เงินชาวบ้านสมทบ 40,000 บาท (นายสวัสดิ์  คำประกอบ ติดต่อขอจากงบประมาณพัฒนาภาคเหนือ 30,000 บาท) รวมเป็นเงิน 175,000 บาท สร้าง พ.ศ. 2512 สมัยนายวิบูล  พลไพรินทร์ เป็นครูใหญ่

  อาคารเรียน 2 (เอกเทศกึ่งถาวร) สร้าง พ.ศ. 2514 สร้างครั้งแรก 3 ห้องเรียน โดยนายตา  สุขน่วม บริจาควัสดุให้ ต่อมาได้ทอดกฐินของอำเภอไพศาลีมาสมทบอีก อาคารนี้สร้างในสมัยของ นายสนุ่น  ราชประสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันมี 7 ห้องเรียน

  อาคารเรียน 3 (อาคาร ปชลต) สร้าง พ.ศ. 2518 ใช้งบประมาณ 49,000 บาท เศษ โรงเรียนมีเสาสมทบสร้างห้องเรียน

  อาคารเรียน 4 แบบ ป.1ข. 6 ห้องเรียน ใช้เงินงบประมาณ 480,000 บาท สร้าง พ.ศ. 2521 เดิมทาสีน้ำมัน รักษาเนื้อไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียนใหม่เป็นสีเขียว

  อาคารโรงอาหาร (โรงฝึกงาน แบบ 312 กรมสามัญ) สร้างเมื่อพ.ศ. 2519 ใช้งบประมาณ 50,000 บาท

  บ้านพักครู หลังที่ 1 สร้าง พ.ศ. 2516 งบประมาณ 25,000 บาท

  บ้านพักครู หลังที่ 2 สร้าง พ.ศ. 2517 งบประมาณ 35,000 บาท

  บ้านพักครู หลังที่ 3 สร้าง พ.ศ. 2518 งบประมาณ 50,000 บาท

  บ้านพักครู หลังที่ 4 สร้าง พ.ศ. 2521 งบประมาณ 60,000 บาท

  บ้านพักครู หลังที่ 5 สร้าง .พ.ศ. 2521 งบประมาณ 60,000 บาท

  บ้านพักครู หลังที่ 6 สร้าง พ.ศ. 2523 งบประมาณ 70,000 บาท

  ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้จัดการศึกษาแบบโรงเรียนชุมชน

  คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน

           นายแสวง  แตงทิพย์ ผู้ช่วยครูใหญ่ 4  นายทอง อักนิษฐธีรพันธ์ ผู้ช่วยครูใหญ่ 4 ได้รับคำสั่งจาก สปจ.นครสวรรค์ ที่ 436/2525 ให้รักษาการณ์ในตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี

  ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2525 เป็นต้นไป

           นายแสวง  แตงทิพย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2516 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2537 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านประสาทวิถี อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

           นายบุญยืน  บุญเอี่ยม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง สปอ.ไพศาลี สปจ.นครสวรรค์ ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537 และได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546

           พ.ศ. 2539 ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงมาขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาดพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ขนาดกว้าง 38 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก 1.50 เมตร

           พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณ จาก สปจ.นครสวรรค์ สร้างสนามบาสเก็ตบอล งบประมาณ 232,000 บาท

           วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายบุญยืน  บุญเอี่ยม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

           วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นายธนัญชัย  รัตน์ไตรแก้ว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี

            วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ นายธนัญชัย รัตนไตรแก้ว ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเบน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

            วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ นายชวลิต  ยี่สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ได้ย้านมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี

            วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นายชวลิต  ยี่สาคร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านไตรคีรี อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

            วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ นายบันลือ  จำนงค์บุตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี

            วันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นางณัฐชญาน์นันท์   วิชพัฒน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 

          

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-30 14:16:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบันลือ จำนงค์บุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนงนุช อินทร์ฉ่ำ

 • นางปรีดา พิมพ์ทองงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,895
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-5633-6062 อีเมล์: np.phaisali@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตติยา อินทร์ฉ่ำ โทรศัพท์: 0878468230 อีเมล์: 60030201@nsw3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]