โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
 


 • ITA
 • เกียรติบัตรนักเรียน
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว

  2. ส่งเสริมผู้เเรียนให้มีสุขภาพกาย จิต รักการอ่าน รักการทำงาน สู่อาชีพในอนาคต อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และเกิดค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามนโยบายการจัดการศึกษาสร้างเด็กดีสู่สังคม

  3. ส่งเสริมการปฎิบัติการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและนิเทศการศึกษา

  4. ส่งเสริมประสานความร่วมมือชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1. สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างองค์กรและพัฒนาองค์กรพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

  2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู็เรียนเป็นสำคัญ จัดสภาพแวดล้อมและจัดบริการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ

  3. ผู้เรียนมีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  4. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีนิสัยรักการทำงาน สู่อาชีพในอนาคต อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

  5. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย จิต ที่สมบูรณ์ มีสุนทรียภาพ ร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬา และการอนุรักษณ์ประเพณีที่ดีงาม

  6. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  7. สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-30 14:16:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบันลือ จำนงค์บุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนงนุช อินทร์ฉ่ำ

 • นางปรีดา พิมพ์ทองงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,770
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-5633-6062 อีเมล์: np.phaisali@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตติยา อินทร์ฉ่ำ โทรศัพท์: 0878468230 อีเมล์: 60030201@nsw3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]