• E-service
 • ตรวจสอบผลการเรียน

   

 • รับฟังความคิดเห็น
 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  ตั้งอยู่ที่ 107/1 หมู่ที่ 3  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  2  โทร 056-365248 โทรสาร  056-3665246  e-mail : sanjaokaitor2@gmail.com  หรือ chanin2702@obecmail.obec.go.th    website : www.sanjao.ac.th  , https://sites.google.com/nsw2.go.th/1060220467  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 23 ไร่เศษ   เขตพื้นที่บริการ 4  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1 ,2, 3 , 4   ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ 

            ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ตั้งอยู่หมู่ที่  1   ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 
  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  24  สิงหาคม  พุทธศักราช  2497  เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประถมศึกษาปีที่ 1  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนายปลด   ขำประไพ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เริ่มแรกโรงเรียนได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดศาลเจ้าไก่ต่อเป็นสถานที่เรียน 

            ปีพุทธศักราช  2502  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายจำลอง   ภูมิอินทร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดศาลเจ้าไก่ต่อมาสถานที่ใหม่เป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์  ประมาณ  26  ไร่เศษ  ซึ่งร่วมกับกรรมการศึกษา  ประชาชนจัดสร้างอาคารใหม่  แบบ 017  ดัดแปลงขนาด  8  ห้องเรียน  ได้ตั้งโครงมุงหลังคาในปี  2504

            ปีพุทธศักราช 2506 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณเป็นเงิน 60,000 บาท ต่อเติมจนเสร็จ

  เรียบร้อยและทำพิธีเปิดป้ายนามโรงเรียน ฉลองอาคารเรียน  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2508  มีนายเยียน โพธิสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน  พร้อมด้วยนายประมวล   จุลดุล  ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี  นายสุพัฒน์   อนันตวงษ์   ศึกษาธิการจังหวัด  นายเสถียร  หุนตระกูล  นายอำเภอลาดยาวมาร่วมพิธีเปิด

            ปีพุทธศักราช 2514  นายจำลอง   ภูมิอินทร์  ครูใหญ่ลาออก  เนื่องจากรับราชการมานาน  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสิน   อยู่สุภาพ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อ 1 กันยายน 2514  นายสิน  
  อยู่สุภาพ  ได้ขอความร่วมมือ ครู ประชาชน จัดสร้างอาคารวันศึกษาประชาบาลขึ้น 1 หลัง สำหรับเป็นโรงอาหารและหอประชุมกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร โครงไม้หลังคามุงสังกะสี เทพื้นปูนซีเมนต์ 
  สิ้นงบประมาณค่าก่อสร้าง 21,249 บาท และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2514 นายสิน   อยู่สุภาพ พร้อมด้วยนายบุญธรรม  ศรีเขตการณ์  และกรรมการศึกษาได้ขยายเขตที่ดิน ด้านตะวันออกไปอีก 63.50 เมตร และได้ขยายไปในทางใต้จรดถนนหลวง ด้านตะวันออกไปอีกยาว 190.5 เมตร

            พุทธศักราช 2518  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายทนง  วิริยะวรา เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาลาออกจากราชการ เพื่อรับบำนาญ สาเหตุสูงอายุ 16 มิถุนายน 2518 ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายสวัสดิ์   สายหยุด  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง และสร้างฐานเสาธงชาติ ให้งบ  9,479  บาท

            พุทธศักราช 2530   วันที่ 23 กรกฎาคม 2530  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสวัสดิ์   สายหยุด อาจารย์ใหญ่ ไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนวัดบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2530  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายธงชัย   แจ้งกระจ่าง มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7  ต่อมาในปีพุทธศักราช  2535  ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ 8

            พุทธศักราช  2539  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายจีรพันธ์  วิไลพันธุ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 7  ต่อมาในปี พุทธศักราช  2542 ได้แต่งตั้ง นางศิรินทิพย์  งามนิล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8

            พุทธศักราช  2549  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2549  นายชาตรี   นิลวัชราภรณ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้บริหาร 1 คน รองผู้บริหาร 0 คน มีครูจำนวนครู  22  คน  พนักงานราชการ 1  คนลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  5  คน  ตำแหน่งนักการภารโรง  2  คน 
  และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  490 คน โดยมี นายวิเชียร  พงษ์ไพบูลย์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-31 16:28:02 น.

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5636-5248 อีเมล์: sanjaokaitor2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันทราย ชื่นดอนกลอย โทรศัพท์: 0979211808 อีเมล์: krusansai2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]