• E-service
 • ตรวจสอบผลการเรียน

   

 • รับฟังความคิดเห็น
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

         ๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ

         ๒. ปลูกฝังนิสัยด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี

         ๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ SMT อย่างหลากหลาย

         ๔.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาล ภูมิทัศน์ และพื้นที่สีเขียว

         ๕.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

         ๖. ส่งเสริมให้จัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ

   

  เป้าประสงค์

            ๑. ผู้เรียนได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม

            ๒. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี

            ๓. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม

           ๔. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

            ๕. ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มีพัฒนาการปกติ และด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางด้านการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน

            ๖. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้

            ๗. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง

            ๘. สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกันและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

   

   ยุทธศาสตร

   

  ประเด็นยุทธ์ศาสตร์

  กลยุทธ์

  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

   

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ

   

  ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  ๑.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

  2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

   

  3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

  4.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  5.การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

  1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

  2. นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ

   

   

  ประเด็นยุทธ์ศาสตร์

  กลยุทธ์

  ๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการกรศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  1.ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

  2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ

  3” ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

  ๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  3. สถานศึกษามีการยกระดับบริหารงาน โดยการกระจายอำนาจ 4 ด้านอย่างมีอิสระในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

  4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนอย่างเหมาะสมเพียงพอ

  5. ส่งเสริม สนับสนุน การนำ Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อเชื่องโยงข้อมูลด้านต่าง เช่น ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-31 16:28:02 น.

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5636-5248 อีเมล์: sanjaokaitor2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันทราย ชื่นดอนกลอย โทรศัพท์: 0979211808 อีเมล์: krusansai2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]