• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สนองต่อผู้เรียนทุกกลุ่มให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา

  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษา

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

  5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและชุมชนอย่างทั่วถึง

  6. ส่งเสริมและอนุรักษ์การดำเนินชีวิตตามวิถีไทย      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-03 09:49:09 น.

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์: 0969619266 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]