โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   ตามหลักสูตรกำหนด
  2. พัฒนาหลักสูตร การะบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
  4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม

  เป้าหมาย

  นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:28:37 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056040262 อีเมล์: admin@cbt.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จริยา มนัสตรง โทรศัพท์: 0862052154 อีเมล์: nmeawmeaw@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]