โรงเรียนวัดทัพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

  1.             จัดการศึกษาและประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

  2.             พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

  3.             พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

  4.             พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

  5.             พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  6.             พัฒนาการความสามารถและศักยภาพของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

  7.             พัฒนาทักษะการใช้ภาษา

  8.             ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นความมีระเบียบวินัย

  เป้าหมาย

  1.             จัดการศึกษาและประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

  2.             พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

  3.             พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

  4.             พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

  5.             พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  6.             พัฒนาการความสามารถและศักยภาพของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

  7.             พัฒนาทักษะการใช้ภาษา

  8.             ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นความมีระเบียบวินัย

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:18:12 น.

โรงเรียนวัดทัพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056580015 อีเมล์: wattuploungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ป้อมคำ โทรศัพท์: 0848181701 อีเมล์: wattuploungschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]