โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •  โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วยเริ่มดำเนินการจัดสร้าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2500 โดยผู้ใหญ่ดำ  เหม็งศรี และประชาชนชาวบ้านหนองบ่มกล้วยร่วมมือ เสียสละทรัพย์และแรงงาน คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้าง 8,000.- บาท เป็นอาคารชั่วคราว 4 ห้องเรียน มีที่ดินจำนวน 20 ไร่ 10 ตารางวา โดยได้รับบริจาคเงินจาก นายตี๋  อ่อนสิงห์ และนายเพิก  จันทร เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2500 โดยมีนายผิว  เพ็งอุ่น เป็นครูใหญ่คนแรก      ปี พ.ศ. 2506 นายผิว  เพ็งอุ่น ได้ลาออกจากทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายบุญเลิศ  เกษศิลป์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึงปี พ.ศ. 2522 ในช่วงนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ป 1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง และบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง       ปี พ.ศ. 2533 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวิชัย  วิเชียรรัตน์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ต่อมาเลื่อนตำแหน่งได้เป็นอาจารย์ใหญ่ ช่วงนี้ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103 จำนวน 3 ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 จำนวน 1 หลัง ส้วมแบบ สปช. 601 จำนวน 3 หลัง และอาคารเรียนแบบ สปช. 105/36 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง      ปี พ.ศ. 2543 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสมรรถ  แสนพรม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ในช่วงนี้ได้มีการก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนติดกับถนน จัดปลูกสวนผลไม้ ด้านหลังอาคารเรียน จัดสร้างบ่อเลี้ยงปลา ต่อเติมโรงอาหาร และปรับปรุงบริเวณโรงเรียน      ปี พ.ศ. 25448 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายชุมพล  ศรีวิชาสร้อย มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันได้จัดบำรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยปรับปรุงซุ้มพระใหม่ ต่อเติมโรงอาหารให้มาตรฐาน จัดสร้างรั้วหนามรอบบริเวณโรงเรียน จัดสร้างถนนลาดยางภายในโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 00:37:37 น.

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056983083 อีเมล์: bnbkschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกอบชัย จบศรี โทรศัพท์: 0872072700 อีเมล์: kobchai.cho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]