โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

              ๑.  นายสมพร   สายแวว                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                             ประธานคณะกรรมการ

              ๒. นายสุพรรณ  สีไพสน                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

              ๓.  นายกอบชัย  จบศรี                                    ผู้แทนครู                                          กรรมการ

              ๔. นายธีระยุทธ   ขันตี                                     ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ           

              ๕. นายประสงค์   ปานแก้ว                               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

              ๖.  นางเกษแก้ว   โพธิ์จันทร์                            ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ

              ๗.  นางพรนิภา   ทองไพวรรณ์                          ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

              ๘.  พระวิทยา  วิชโย                                        ผู้แทนพระภิกษุ                                 กรรมการ

              ๙.  นายวันชัย   มีผิว                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 00:37:37 น.

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056983083 อีเมล์: bnbkschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกอบชัย จบศรี โทรศัพท์: 0872072700 อีเมล์: kobchai.cho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]