โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.   พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่หลากหลาย

  ๒.  จัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน การเขียน และใฝ่รู้ใฝ่เรียน

  ๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  ๔.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

  ๕.  ส่งเสริมให้ชุมชน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  ๖.   พัฒนาระบบสารสนเทศ

  เป้าหมาย

  ๑.      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  ๒.    นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  ๓.     ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๔.     ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  ๕.     นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

  ๖.      นักเรียนมีวินัยในตนเอง  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  ๗.     โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  ๘.     โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศได้ครบถ้วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 00:37:37 น.

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056983083 อีเมล์: bnbkschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกอบชัย จบศรี โทรศัพท์: 0872072700 อีเมล์: kobchai.cho@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]