โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คำขวัญโรงเรียน
 • เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 • อัตลักษณ์
 • การออมทรัพย์

 • เอกลักษณ์
 • การไหว้

 • สีประจำโรงเรียน
 • เหลือง-ดำ

 • คติพจน์
 • นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านบุ่งฝาง

                  โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม  2511  ด้วยความร่วมมือของราษฎรบ้านบุ่งฝาง  บ้านห้วยโศก  พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน  โดยก่อสร้างตามแบบที่ทางอำเภอกำหนด  เป็นอาคารเรียน  แบบ  ป.1จ  5  ห้องเรียน  โดยได้รับการบริจาคที่ดินก่อสร้างจากนายชม  ปรีชา  เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2512

                  พ.ศ.  2514  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  จำนวน   90,000  บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)  ปรับปรุงอาคารเรียน  แบบ  ป. 1 จ   5  ห้องเรียน

                  พ.ศ. 2517    ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวน  240,000 บาท  (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1ข   4  ห้องเรียน    1   หลัง

                  พ.ศ.  2519  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  135,000  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  จำนวน  3  หลัง  พร้อมกับงบประมาณก่อสร้างส้วม   4  ที่นั่ง  งบประมาณ   4,000  บาท  (สี่พันบาทถ้วน)

                  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  269,400 บาท  (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป. 1 ข    3  ห้องเรียน     1  หลัง

                  พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณ จำนวน 60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างโรงฝึกงาน        1 หลัง

                  พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช 601/26  จำนวน  1  หลัง   4  ที่นั่ง

                  พ.ศ.  2538   ประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน  จำนวน  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  สร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้า  ยาว  70  เมตร

                  พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณ จำนวน  70,000  บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ. 30  พิเศษ   จำนวน  1  ชุด   6  ถัง

                  พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณของกรมพลศึกษา  จำนวน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  1  สนาม

                  พ.ศ.  2547 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  จำนวนเงิน  300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน)    กับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 180,000  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ก่อสร้างห้องสมุดทรงไทยเป็นไม้สักทั้งหลัง  กว้าง  11  ม.  ยาว 12  ม.  จำนวน  1  หลัง  ราคาโดยประมาณ  1,200,000  บาท   (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

                  พ.ศ.  2548 ประชาชน  ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับบริจาคสิ่งของก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ราคา  ประมาณ  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)

                  พ.ศ.  2551  คุณภาวดี   การมิตรีและคณะ  บริจาคเงินซื้อกระเบื้องปูพื้นอาคารเพื่อใช้เป็นห้องประชุมราคา  67,000  บาท  (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                  พ.ศ.  2552  ได้รับงบประมาณปรับปรุงบริเวณโรงเรียน สร้างศาลาที่พักและซุ้มการเวก     90,000  บาท  (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                  พ.ศ.  2553   มูลนิธิซีเมนต์ไทย โครงการสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง  บริจาคเงินจัดซื้อ และทำสนามเด็กเล่นจำนวนเงิน   100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                  พ.ศ.  2561 ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงอาหาร จากต้นสังกัด 83,030

                  พ.ศ.  2561 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องสมุด จากต้นสังกัด 195,400

  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

                     อาคารสถานที่  มีอาคารเรียน  2  หลัง  ได้แก่  อาคารแบบ ป 1ข. 4 ห้องเรียน    และ แบบ ป 1 ข.               3  ห้องเรียน  โรงฝึกงาน  1  หลัง  ส้วม  1  หลัง  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ได้แก่   อาคารห้องสมุด   (บ้านแห่งความรู้)  1  หลัง  และมีแหล่งเรียนรู้รอบ ๆ โรงเรียนได้แก่  ห้องส่งเสริมกิจกรรม  1  ห้อง ได้แก่ห้องประชุมอาคารเรียนหลังเก่า  สวนมะม่วง  แปลงเกษตร  สวนสมุนไพร  สนามกีฬา  เขาดินแดง        สำนักสงฆ์เขาดินแดง   ฟาร์มดุษดีพันธ์  คลองบุ่งฝาง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:48:38 น.

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 513483 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ โทรศัพท์: 0860362428 อีเมล์: anggeometic@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]