โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • คำขวัญโรงเรียน
 • เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 • อัตลักษณ์
 • การออมทรัพย์

 • เอกลักษณ์
 • การไหว้

 • สีประจำโรงเรียน
 • เหลือง-ดำ

 • คติพจน์
 • นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นางดวงเดือน  ชโลธร               ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. พระสมุห์สมบูรณ์  สุนทราจาโร       กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นายบรรจง  แย้มหนองเต่า             กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. นายจินดา  วัฒนพงษ์                     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. นายวินัย  โสมสุด                           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. นางวันเพ็ญ  บุตรลพ                      กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. นางจำนงค์  ดุษดีพันธุ์                    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. นายนิสันต์  แคฝอย                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  9. นางวิพาวดี  สุวรรณเพชร               กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:48:38 น.

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 513483 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ โทรศัพท์: 0860362428 อีเมล์: anggeometic@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]