โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

   

   

  เนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539  นับเป็นวโรกาสพิเศษยิ่ง  กรมสามัญศึกษา  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น  โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา 9  โรงเรียน  เพื่อเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน  พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้อัญเชิญอักษร        พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และพระมหาภิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 9 โรงเรียนประกอบด้วย  จังหวัดนครปฐม  สุราษฏร์ธานี  กระบี่  สุพรรณบุรี  อุทัยธานี  เพชรบูรณ์  กาฬสินธุ์  ชัยภูมิและจังหวัดฉะเชิงเทรา

  นโยบายที่สำคัญข้อหนึ่งของรัฐบาล คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในชนบท  ได้มีโอกาสเลือกโรงเรียนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น   อธิบดีกรมสามัญศึกษา นายบรรจง  พงศ์ศาสตร์ และผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิเชียร  รัตนะพีระพงศ์  เห็นว่าจังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่สงบ  ปราศจากแหล่งเริงรมย์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีบริสุทธิ์เป็นเลิศและเป็นเมืองที่ปิด  ไม่มีความพลุกพล่าน  จึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา  ของเขตการศึกษา 6  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ประกาศตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดอุทัยธานี”  ตำบลดอนกลอย  อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี

                  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานชื่อเป็น  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  โดยประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในวันที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ.2538

                  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  มีพิธีวางศิลาฤกษ์ 2 ครั้ง คือ

                  ครั้งที่ 1  วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2538  โดยมีนายบรรจง  พงศ์ศาสตร์  อธิบดีกรมสามัญ

                                  ศึกษาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

                  ครั้งที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2540  โดยมีนายจรินทร์  สวนแก้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัด

                                 อุทัยธานี  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ (แผ่นดินฤกษ์พระราชทาน)

                  โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 127 ไร่  33 ตารางวา  ประกอบด้วย  ที่ดินสาธารณะประโยชน์  เลขที่ 14503  จำนวน 116  ไร่  งาน  53  ตารางวา  และที่ดินซึ่ง  นางออมรัก  รัตนพีระพงศ์  นายกเหล่ากาชาด                     จังหวัดอุทัยธานี  ยกให้อีก 10 ไร่  งาน  80 ตารางวา  ทั้งหมด  อยู่ในหมู่ที่ 2  ตำบลดอนกลอย  อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี

                  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  เป็นโรงเรียนประเภทประจำ และไปกลับ  รับนักเรียนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ลักษณะของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้  จะเป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย  มีจรรยามารยาทเรียบร้อย  มีความเป็นผู้นำ  เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  และมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี  เริ่มรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2538  โดยใช้สถานที่อาคารชั่วคราวโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2539  จึงได้ย้ายมายังที่ดินของตนเอง ณ  ตำบลดอนกลอย  โดยสร้างอาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝกใช้จัดการเรียนการสอน 2 ปีการศึกษา 2539-2540  ขึ้นเรียกอาคารถาวรได้เมื่อปี 2540 จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:17 น.

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056982067 อีเมล์: Kpon_ut@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทธิ สีทอง โทรศัพท์: 0845511448 อีเมล์: tipple_01@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]