• ITA โรงเรียนวังหินวิทยาคม
 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป

                                โรงเรียนวังหินวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ ตำบล วังหิน อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

  โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๓๕๑๗๔ โทรสาร

  ๐๕๖-๕๓๕๑๗๔ e-mail wanghin111@hotmail.com.  Website   -www.whw.ac.th

  เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน 

  เขตพื้นที่บริการ ๖ หมู่บ้าน ได้แก่

                           หมู่ที่ ๑        บ้านเขาวงษ์                                        

                           หมู่ที่ ๒       บ้านวังพง                                           

                           หมู่ที่ ๓        บ้านเขาตะพาบ

                           หมู่ที่ ๔        บ้านวังหิน

                           หมู่ที่ ๕        บ้านบุ่งโก

                           หมู่ที่ ๖        บ้านคลองตะขาบ

                                  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนวังหินวิทยาคม   ตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๑  ถนน  -   ตำบลวังหิน   อำเภอบ้านไร่   จังหวัดอุทัยธานี   รหัสไปรษณีย์  ๖๑๑๘๐   โทรศัพท์  ๐๕๖-๕๓๕๑๗๔ 

  โทรสาร  ๐๕๖-๕๓๕๑๗๔  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔๒ ตั้งอยู่บนเนื้อที่  ๒๓  ไร่  ๒  งาน 

  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  เปิดทำการสอนแบบนอกระบบ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๒ และต่อมาเมื่อวันที่  ๑๔   มกราคม ๒๕๔๒ 

  เริ่มเปิดเป็นการศึกษาในระบบ  โดยทางวัดวังหิน คือ หลวงปู่เส็ง  ได้ให้ใช้พื้นที่ของวัด จัดเป็นสถานที่เรียนของเด็กในหมู่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียง  

  ซึ่งต่อมาได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                  ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๒ - วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  นายปราโมทย์   วัฒโนภาส ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังหินวิทยาคม          

  วันที่ ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ - วันที่ ๗  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔   นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว  ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 

  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม

                  วันที่ ๗  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลูมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                  วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายถวัลย์  วงษ์สาธุภาพ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒  

                   วันที่  ๖  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒  สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒  มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางศิวภา  บัวสุวรรณ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะกอก  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี   มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  จนถึงปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 01:45:44 น.

โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]