• ITA โรงเรียนวังหินวิทยาคม
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.   จัดการศึกษาโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน                          

  ๒.   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                               

  ๓.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                              

  ๔.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 

  สร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ มีทักษะด้านการประกอบอาชีพ และด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                               

  ๕.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร                             

  ๖.   ส่งเสริมการทำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้                             

  ๗.   ส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้                             

  ๘.   ส่งเสริมความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายให้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษา                               

  ๙.   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล                              

  ๑๐. จัดการศึกษาโดยสอดแทรกทักษะพื้นฐานดำรงชีวิตประจำวัน                             

  ๑๑. จัดการศึกษาโดยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับชุมชน                              

  ๑๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพสูงขึ้น                              

  ๑๓. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมขององค์กร ให้ดีต่อการเรียนรู้

  เป้าประสงค์

  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  มีทักษะด้านวิชาชีพ ด้านการสื่อสาร ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถอยู่

                                  ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 01:45:44 น.

โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]